Fælles forældremyndighed over 13-årig ophævet og forældremyndigheden tillagt M, da fare for barnets trivsel, TFA 2016/224 VLD

Fælles forældremyndighed over 13-årig ophævet og forældremyndigheden tillagt M, da fare for barnets trivsel, TFA 2016/224 VLD

Byrettens begrundelse:

Det fremgår af parternes forklaringer og af de fremlagte udtalelser, at der er et meget højt konfliktniveau mellem parterne, der slet ikke kommunikerer med hinanden. Det fremgår af udtalelserne, at konfliktniveauet er af et omfang og en karakter, der er skadelig for A. Retten finder derfor, at det er bedst for A, at den fælles forældremyndighed ophæves. A har siden parternes samlivsophævelse haft bopæl hos sagsøger. Det findes derfor bedst for A, at forældremyndigheden tillægges M.

Landsrettens begrundelse:

Efter parternes forklaringer, herunder navnlig M’s forklaring, sammenholdt med det skriftlige materiale i sagen, især udtalelsen af 28. august 2015 fra Familiegruppe Nord, lægges det til grund, at forholdet mellem forældrene er præget af store konflikter og uoverensstemmelser, og at dette udsætter A for et pres, der vil kunne bringe hendes udvikling og trivsel i fare.

Der er på denne baggrund holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om A’s forhold til hendes bedste. Det tiltrædes derfor, at den fælles forældremyndighed er ophævet.

Da A siden samlivsophævelsen har boet hos sin mor og efter det, der i øvrigt er oplyst, tiltrædes det, at det vil være bedst for A, at forældremyndigheden over hende tillægges moderen, M.