F skulle udlevere B til samvær hos M – men aktuelt ikke betale tvangsbøder, TFA 2022/283 ØLK

F skulle udlevere B til samvær hos M – men aktuelt ikke betale tvangsbøder, TFA 2022/283 ØLK

Byrettens begrundelse: Københavns Byret

Parterne er enige om, at det er bedst for B at have samvær med sin mor, og at A, som det fremgår af retsforliget af 12. november 2021, ikke skal være til stede i forbindelse med samvær.

F har forklaret, at det »er udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt A er til stede under samværene«, og at som »løsning på sagen mener han, at der er behov for, at A ikke er til stede under samvær«.

M har under strafansvar forklaret, at A efter forliget af 12. november 2021 ikke har været til stede i forbindelse med samvær.

Familieretten lægger herefter til grund, at det skyldes forældrenes konflikt og manglende gensidige tillid, at de ikke har kunnet finde en løsning på, hvordan samværene kan gennemføres, så F kan opnå tryghed i forhold til, at A ikke er til stede i forbindelse med samvær, hvilket begge parter er enige om, at han ikke skal være.

På denne baggrund finder familieretten ikke grundlag for at afholde en børnesamtale i sagen, og familieretten vurderer efter det oplyste, at fuldbyrdelse af barnets samvær vil kunne ske under hensyn til barnet og varetage barnets bedste.

F udleverede B til samvær hos M den 28. januar 2022 efter, at han efter sin forklaring i midten af januar 2022 havde hørt fra B om, at A havde været til stede i forbindelse med samvær, og F har forklaret, at han ikke arbejder imod samvær, samt at han ønsker, at B skal se sin mor.

Familieretten finder herefter ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at fastsætte tvangsbøder.

Resultat:

Sagen fremmes således, at F skal udlevere B til M i overensstemmelse med retsforliget af 12. november 2021.

Landsrettens begrundelse:

Parterne indgik den 12. november 2021 et retsforlig, hvorved B, født den … 2010, har ret til samvær med M fredag i lige uger fra kl. 14.00 til 20.15. Parterne var enige om, at A ikke må være til stede i forbindelse med samværet.

Der er efterfølgende på baggrund af en samtale med B den 1. marts 2022 hos BBU … opstået berettiget tvivl om, hvorvidt vilkåret om, at A ikke må være til stede under samværene, har været overholdt. Da M har erklæret sig enig i, at vilkåret i parternes aftale skal overholdes, og da A ved Københavns Politis afgørelse af 1. april 2022 har fået et tilhold mod B, tiltræder landsretten, at fuldbyrdelse af B’s samvær med M vil kunne ske under hensyn til barnet og vil varetage barnets bedste. Det kan på nuværende tidspunkt ikke føre til en anden vurdering, at tilholdet muligvis endnu ikke er forkyndt.

Landsretten tiltræder på denne baggrund endvidere, at der ikke er grundlag for at afholde børnesamtale i sagerne eller indhente udtalelse fra BBU ….

Henset til sagens forløb finder landsretten, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, at der ikke er grundlag for på nuværende tidspunkt at fastsatte tvangsbøder. Med denne ændring stadfæster landsretten herefter familierettens kendelser.

Landsrettens resultat.

Familierettens kendelse af 7. marts 2022 (sag BS-5772/2022-KBH) stadfæstes.

Familierettens kendelse af 31. marts 2022 (sag BS-9983/2022-KBH) stadfæstes med den ændring, at bestemmelsen om tvangsbøder udgår.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.