F sat i forvaring, indtil han ville fortælle, hvor barnet er. TFA 02/385

F sat i forvaring, indtil han ville fortælle, hvor barnet er. TFA 02/385

M havde forældremyndigheden, og barnet havde været i samvær hos F. F havde anlagt forældremyndighedssag og ville ikke fortælle, hvor barnet var. Herefter blev han taget i forvaring, indtil han ville fortælle det, jfr. retsplejelovens § 497 stk. 2.

….

rpl. 497 lyder sådan.

Skyldneren skal give de oplysninger, som fogedretten finder nødvendige til gennemførelse af tvangsfuldbyrdelsen. Ved fuldbyrdelse af pengekrav skal han således give oplysning om sine og sin husstands økonomiske forhold. Fogedretten skal pålægge skyldneren at tale sandhed og gøre ham bekendt med strafansvaret for afgivelse af urigtig erklæring.
Stk. 2. Undlader skyldneren at give de krævede oplysninger, kan fogedretten ved kendelse bestemme, at skyldneren ved politiets foranstaltning skal tages i forvaring, indtil han indvilliger i at opfylde sin pligt. Skyldneren kan dog ikke holdes i forvaring i samme sag ud over 6 måneder, uafbrudt eller sammenlagt.

kommentar:

Afgørelsen er ikke overraskende. Reglerne er ret klare, og et retssamfund kan selvfølgelig ikke leve med, at en person ikke efterlever gyldige retsafgørelser. Fogedsystemet har for så vidt ikke andre muligheder. Man må altså forsøge at vise tillid til systemet og satse på, at systemet foretager de relevante undersøgelser og afvejninger af, om det er forsvarligt at udlevere barnet. Det forudsætter dets tilstedeværelse.

Afgørelsen er så meget mindre overraskende, som at Vestre Landsret i 1999 traf en afgørelse om, at Ms ægtefælle blev pålagt vidnepligt om Ms og barnets opholdssted.

Viggo Bækgaard