F kunne ikke få barn udleveret gennem fogedretten, da der var fælles forældremyndighed og ingen aftale eller afgørelse om bopæl, TFA 2015/314 VLK

F kunne ikke få barn udleveret gennem fogedretten, da der var fælles forældremyndighed og ingen aftale eller afgørelse om bopæl, TFA 2015/314 VLK

Byrettens begrundelse:

Det lægges som ubestridt til grund, at parterne har fælles forældremyndighed, og at der ikke er noget grundlag i sagen, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3, jf. retsplejelovens § 536.

Ved lov nr. 600/2012 om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister blev retsplejelovens § 596, stk. 2, ændret således, at der i 1. pkt. efter »forældremyndighed« blev indsat »eller barnets bopæl.«

Det fremgår af bemærkningerne til det pågældende lovforslag, at det efter forslaget også bliver muligt med fogedens hjælp at få et barn udleveret til bopælsforælderen, hvis samværsforælderen tilbageholder barnet, i tilfælde hvor forældrene har fælles forældremyndighed, og barnet har boet hos den ene forælder i længere tid og derfor har bopæl der.

Der er i sagen efter det oplyste tale om, at samlivet mellem parterne er blevet ophævet, således at moderen, M fraflyttede parternes hidtidige fælles hjem den 30. oktober 2014. Moderen medbragte ved fraflytningen børnene, således at de siden dette tidspunkt har haft ophold hos hende, og således at der ikke omkring børnene er nogen ordning om samvær eller bopæl mellem parterne.

Efter bemærkningerne til den ovennævnte lovændring finder fogedretten ikke, at den foreliggende situation er omfattet af retsplejelovens § 596, stk. 2, og fogedretten må herefter afvise anmodningen fra faderen, F, om udlevering af børnene. Den omstændighed, at børnene fortsat er folkeregistertilmeldt på den tidligere fælles adresse, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsrettens begrundelse:

Stadfæstet med samme begrundelse.

kommentar.

Sagen illustrerer det, som jeg ved forskellige lejligheder kalder positionskampen.

Trist trist – uden at jeg forholder mig til substansen.

Viggo Bækgaard