Etablering af fælles forældremyndighed over 7-årig, som havde haft samvær næsten fra starten, TFA 2009/536 VLD

Etablering af fælles forældremyndighed over 7-årig, som havde haft samvær næsten fra starten, TFA 2009/536 VLD

Byrettens begrundelse:

Det må lægges til grund, at der har været konflikter mellem parterne formentlig på grund af forskellige kulturelle baggrunde, ligesom fogedretten har været involveret i forbindelse med gennemførelse af samvær. Det må efter erklæringen fra børnehaven lægges til grund, at A er glad for begge sine forældre. Det må endvidere efter erklæringen lægges grund, at der er mange ting, som parterne ikke er enige om, og som efter børnehavens opfattelse har stor betydning for A’s velbefindende i hverdagen. Det må endvidere lægges til grund, at A især på grund af sin generthed har brug for tryghed og faste kendte rammer, og at især sagsøgte er opmærksom på hans problemer. Retten finder på denne baggrund, at det er bedst for A, at der ikke etableres fælles forældremyndighed. Retten tager herefter sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Landsrettens begrundelse:

F har siden kort efter A’s fødsel haft regelmæssigt samvær med ham, og det er ubestridt, at A er glad for sin far.

F og M har tidligere haft samarbejdsproblemer, men det kan lægges til grund, at deres samarbejde om samværet i længere tid har fungeret godt. De er endvidere ifølge deres samstemmende forklaringer i stand til at omgås hinanden og tale sammen.

Det må herefter anses for bedst for A, at F får del i forældremyndigheden, og landsretten tager derfor F’s påstand om fælles forældremyndighed til følge, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4.