Eneforældremyndighed p.g.a. samarbejdsproblemer, herunder uenighed om pas og skole. Samværsafgørelse også. TFA 2009/137 ØLD

Eneforældremyndighed p.g.a. samarbejdsproblemer, herunder uenighed om pas og skole. Samværsafgørelse også. TFA 2009/137 ØLD

Byrettens begrundelse:

 

For så vidt angår spørgsmålet om forældremyndigheden over S’ fremgår det bl.a. af konklusionen i den børnesagkyndige undersøgelse, at begge forældre har mangelfuld forældreevne, at forældrene er meget anklagende over for hinanden omkring den andens evne til at tage sig af barnet, og at det er svært for dem at samarbejde med deres forskellige opfattelser af, hvad der hjælper S i den vanskelige situation, han befinder sig i. Den børnesagkyndiges opfattelse af parternes manglende evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde omkring barnet er blevet illustreret under sagsforløbet. Der henvises her til uenighederne omkring S’ skoleskift, der krævede intervention fra en offentlig myndighed, før parterne kunne nå til enighed, og til sagen omkring udstedelse af et nyt pas til S, som parterne tydeligvis ikke magtede at samarbejde om. Skoleskift og udstedelse af pas er typiske eksempler på væsentlige forhold omkring barnet, der kræver forældrenes enighed.

 

Retten finder på baggrund af den samarbejdschikane, som udøves mellem parterne, sammenholdt med S’ skrøbelige psyke, at parterne ikke på nuværende tidspunkt magter at løfte opgaven om forældremyndighed i fællesskab. Der foreligger herefter sådanne tungtvejende grunde, at det ikke er til barnets bedste, at den fælles forældremyndighed fortsætter, jf. forældreansvarslovens § 11, jf. § 4.

 

Efter bevisførelsen finder retten, at sagsøgeren, der i forvejen er S’ nærmeste omsorgsperson, er bedst egnet til at være indehaver af forældremyndigheden over S.

Sagsøgers principale påstand tages herefter til følge.

 

For så vidt angår spørgsmålet om samvær lægger retten til grund, at parterne allerede har udvidet den eksisterende samværsresolution, således at S er på samvær hos sagsøgte hver anden weekend fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Retten lægger videre til grund, at den børnesagkyndige undersøgelse anbefaler en mindre udvidelse af samværet, således at S får et længere sammenhængende forløb hos sin far. På den baggrund udvides det løbende samvær således, at sagsøgte indtil videre har ret til samvær med S i ulige uger fra torsdag kl. 16.00 til den følgende mandag med afhentning og aflevering i skole/institution. Parterne betaler hver halvdelen af sagsøgtes transportudgift i forbindelse med samvær.

 

Landsrttens begrundelse:

 

Under hensyn til det hidtidige forløb og parternes forhold findes der efter en samlet vurdering af samtlige de foreliggende oplysninger at være sådanne samarbejdsproblemer om S, der har særlige behov, at der af hensyn til S er så tungtvejende grunde, at den fælles forældremyndighed skal ophæves.