Eneforældremyndighed over 5årig D, som var infantil autist, og hvor F havde en psykisk diagnose, TFA 2009/37 ØLD

Eneforældremyndighed  over 5årig D, som var infantil autist, og hvor F havde en psykisk diagnose, TFA 2009/37 ØLD

Der havde været en børnesagkyndig undersøgelse.

 

Byrettens begrundelse:

 

Retten finder, at S’s synspunkter og perspektiv er tilstrækkeligt inddraget i form af det foreliggende referatark fra Statsforvaltningen Sjælland og parternes forklaringer. Retten bemærker, at den ikke finder grundlag for at udsætte afgørelsen af sagen på resultatet af – – – Kommunes vurdering.

 

Retten finder, at forældremyndigheden over S bør tillægges forældrene i forening i overensstemmelse med forældreansvarslovens klare udgangspunkt. At sagsøgte lider af en psykisk sygdom kan ikke i sig selv medføre, at det klare udgangspunkt fraviges.

Baggrunden herfor er, at der ikke under sagen er fremkommet sådanne oplysninger om parternes manglende samarbejdsevne og -vilje, herunder heller ikke i relation til sagsøgtes psykiske sygdom, således som den manifesterer sig for tiden, der gør, at der er sandsynliggjort tungtvejende grunde til ikke at opretholde parternes fælles forældremyndighed. Der er herved tillige lagt vægt på karakteren af de beslutninger, der overvejende er af helt overordnet art, som f.eks. skolevalg, det tilkommer forældrene at træffe i forening, og karakteren af de beslutninger, det tilkommer bopælsforælderen at træffe.

Landsrettens begrundelse:

 

Efter det oplyste om faderens psykiske diagnose findes der ikke at være tilstrækkelig sikkerhed for, at han er i stand til at sikre den nødvendige struktur for S eller til at deltage i de mange og nødvendige beslutninger, som løbende skal træffes som følge af, at S nu er diagnosticeret som infantil autist.