Eneforældermyndighed til F, da M havde stort alkoholforbrug, TFA 2009/413 ØLD

Eneforældermyndighed til F, da M havde stort alkoholforbrug, TFA 2009/413 ØLD

Byrettens begrundelse

Efter den forefundne bevisførelse lægges det til grund, at sagsøgte har et alkoholproblem. I slutningen af 2007 gik hun i behandling for problemet på – – -. Hun har erkendt, at hun to gange er faldet i efterfølgende. Den ene gang var den 7. april 2008, hvor hun mødte beruset op til en skolehjemsamtale, og den anden gang var den 7. september 2008, hvor hun var beruset, da hendes mor og D var der. Hun har forklaret, at hun siden september måned har været i antabusbehandling. Retten finder ikke, at sagsøgte herved har godtgjort, at hun er endeligt ude af sit alkoholproblem. Det fremgår af børnesamtalen, at D er belastet af sagsøgtes alkoholmisbrug. Under disse omstændigheder finder retten, at der er tungtvejende grunde, der taler for, at den fælles forældremyndighed ophæves og tillægges sagsøgeren alene, jf. forældreansvarslovens § 11.

Landsrettens begrundelse:

Moderen har siden 2007 gentagne gange været under behandling for alvorligt alkoholmisbrug, uden at behandlingen har kunnet forhindre flere tilbagefald. De foreliggende oplysninger om behandlingen giver ikke grundlag for at fastslå, at misbruget er under kontrol.
Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde – herunder indholdet af den samtale, som i byretten har været afholdt med D med deltagelse af en børnesagkyndig – tiltrædes det, at tungtvejende grunde fører til, at det er bedst for D, jf. § 4 i forældreansvarsloven, at ophæve den fælles forældremyndighed, således at faderen fremover har forældremyndigheden alene. Landsretten stadfæster derfor dommen.