Da ingen afgørelse om samvær, nægtede fogedretten at udlevere 14-måneder gammelt barn til M, efter at han havde taget B med sig, TFA 2015/345 VLK

Da ingen afgørelse om samvær, nægtede fogedretten at udlevere 14-måneder gammelt barn til M, efter at han havde taget B med sig, TFA 2015/345 VLK

Byrettens begrundelse:

Parterne har forklaret, at de er uenige om, hvor deres fælles søn, A, født den – – – august 2013, skal have bopæl.

Fogedretten lægger efter det oplyste til grund, at der ikke af retten eller Statsforvaltningen er truffet afgørelse vedrørende A’s bopæl, ligesom fogedretten lægger til grund, at parterne ikke har indgået nogen aftale om A’s bopæl.

Herefter, og da det ikke kan tillægges nogen betydning, at A for ca. 14 dage siden er blevet registreret på M’s adresse, er der ikke grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 536, stk. 1, hvorfor bestemmes: M’s anmodning om udlevering af A, født den – – – august 2013, nægtes fremme.

Landsrettens begrundelse:

Stadfæstet med samme begrundelse.

Kommentar.

Sagen viser blot endnu et eksempel på, hvor forfærdelig den positionskamp er, som finder sted i den periode, hvor Statsforvaltningen ikke kan snøvle sig sammen til at behandle en sag og træffe afgørelse.

Positionskampen er forfærdelig.

Viggo Bækgaard