D på 1 år skulle fortsat bo hos F, idet Ms mulige ændrede forhold ikke tillægges betydning, TFA 2017/406 ØLD

D på 1 år skulle fortsat bo hos F, idet Ms mulige ændrede forhold ikke tillægges betydning, TFA 2017/406 ØLD

Byrettens begrundelse:

Det må efter forklaringerne lægges til grund, at M under samlivet kun i begrænset omfang havde arbejde, mens F var mere end fuldtidsbeskæftiget med [erhverv og forretning], og at M derfor frem til samlivsbruddet var B’s primære omsorgsperson. Siden bruddet har parterne i store træk haft B lige meget. Ordningen er tilpasset hensynet til [forretningen]. F har bil, mens M har en cykel. Parterne er enige om, at B er socialt robust og med en åben tilgang til verdenen. Hvis et barn skal skifte institution, bør det alt andet lige ske så tidligt som muligt under opvæksten. Af de anførte grunde er det bedst for B, at han fremover får bopæl hos M.

Landsrettens begrundelse: 

Den nuværende aftalte ordning, hvor bopælen er hos F, har i det væsentlige fungeret tilfredsstillende for parterne og for B, der efter det oplyste må antages at trives godt både hos sin mor og far og i sin integrerede institution.

Den omstændighed, at der fremover ved ændrede forhold, herunder i M’s tilknytning til arbejdsmarkedet, kan opstå udfordringer, giver ikke tilstrækkeligt grundlag for nu at anse det for bedst for B at ændre den velfungerende ordning.

Landsretten ændrer derfor i medfør af forældreansvarslovens § 17, stk. 1, jf. § 4, dommen således, at B skal have bopæl hos F.