Bopælen for 3 børn forblev hos M trods flytning og skoleskifte. Det havde betydning, at den største ikke ville være i samvær med F, TFA 2017/392 VLD

Bopælen for 3 børn forblev hos M trods flytning og skoleskifte. Det havde betydning, at den største ikke ville være i samvær med F, TFA 2017/392 VLD

Byrettens begrundelse

Efter det foreliggende må såvel sagsøgeren som sagsøgte anses for egnet til at have de 4 fællesbørn boende hos sig.

Alle 4 børn har eller skal i nærmeste fremtid gennemgå ændringer i relation til deres nuværende skole eller børnehave. Når hertil kommer resultatet af de gennemførte børnesamtaler, børnenes nære tilknytning til hinanden samt det foreliggende om deres hidtidige opvækst og aktuelle bopælsmæssige forhold, findes det imidlertid efter en samlet vurdering bedst for dem alle, at de ikke adskilles og fortsat har bopæl hos sagsøgte, jf. forældreansvarslovens § 17, jf. § 4.

Den af sagsøgte herom nedlagte påstand tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse

Da der ikke er oplyst tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at parterne ikke kan samarbejde om børnenes forhold til deres bedste, frifindes F for påstanden om, at forældremyndigheden over parternes fire børn ophæves, og at den tillægges M, jf. forældreansvarslovens § 11.
Børnene har siden parternes samlivsophævelse i februar 2016 boet hos M. Under sagens behandling for landsretten har F frafaldet sin påstand om, at A skal have bopæl hos ham. De tre ældste børn har i forbindelse med børnesamtalen alle udtrykt ønske om at blive boende sammen, og psykolog I har i notatet fra børnesamtalen vurderet, at børnenes ønske om at blive sammen bør vægtes højt.

Herefter og i øvrigt efter en samlet vurdering finder landsretten, at det vil være bedst for børnene, at de forbliver sammen og således fortsat har bopæl hos M.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.