Bopæl over to piger på 8 og 11 år overført til F, da M flyttede fra pigernes vante omgivelser, TFA 2017/399 VLD

Bopæl over to piger på 8 og 11 år overført til F, da M flyttede fra pigernes vante omgivelser, TFA 2017/399 VLD

Efter parternes forklaringer må det lægges til grund, at begge forældre har deltaget i pasningen, opdragelsen og omsorgen for pigerne, dog således at M har været den primære person i relation til disse opgaver. I overensstemmelse hermed har pigerne siden samlivsophævelsen i 2010-2011 mest været hos M.

B har haft angst, og begge forældre har været involveret i hendes forløb ved »Coolkids«. B har endvidere faglige udfordringer, og efter det oplyste har det primært været

M, som har taget hånd herom. A har under børnesamtale klart givet udtryk for, at hun helst vil flytte med sin mor til Å. På denne baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder retten, at begge pigerne må antages at have en stærkere tilknytning til M end til F.

B og A bør ikke adskilles og bør også fremadrettet have bopæl samme sted. Selvom B under børnesamtalen har udtrykt skepsis i forhold til at flytte til Å, finder retten herefter ikke, at der kan lægges afgørende vægt på pigernes tilknytning til de nuværende skoler og familiens oprindelige lokalområde.

Efter en samlet vurdering finder retten således, at det må anses for bedst for børnene, at de får bopæl hos M, jf. forældreansvarslovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 4.

Landsrettens begrundelse

Begge forældre er velegnede som bopælsforældre for børnene.

Pigerne har siden samlivsophævelsen haft bopæl hos deres mor, men de har tillige haft et udvidet weekendsamvær hos deres far, som også på forskellig måde har deltaget i pigernes hverdag. Begge forældre har bopæl i Ø, hvor pigerne er vokset op og går i skole.

Af notat af 2. maj 2017 over den afholdte børnesamtale med B fremgår under den sagkyndiges indtryk blandt andet:

»Hun fremtræder positivt tilknyttet begge forældre, primært faderen samt positivt tilknyttet begge forældres partnere, primært faderens partner. Hun fremtræder positivt tilknyttet lillebroderen og begyndende positivt tilknyttet hendes bonus søskende. Hun fremtræder tilknyttet lillesøsteren, dog præget af nogen ambivalens og belastet af deres mange skænderier.

B fremtræder som en pige, der følelsesmæssigt aktuelt er tydeligt belastet af forældrenes uenighed og moderens ønske om at flytte og belastet af mange bekymringer om fremtiden både på egne vegne og i relation til forældrene, primært moderen. Hun fremtræder som en pige, der har undladt at tale med andre, herunder forældrene om egne fremtidige ønsker grundet angst for at såre nogen, primært moderen.

B giver indtryk af at være en pige, der primært ønsker en stabiliseret dagligdag med høj grad af tryghed, overskuelighed og en både følelsesmæssigt og praktisk rolig hverdag med ønske om at hendes liv kunne fortsætte uændret, herunder at moderen blev boende i aktuelle bolig. B efterlader et indtryk af, at dersom moderen flytter, ønsker hun fremtidig at have bopæl hos faderen, men hendes angst for at såre moderen afholder hende fra at udtale dette ønske til forældrene direkte.«

Af samme notat fremgår blandt andet følgende om A :

» A fremtræder som en følelsesmæssig ressourcerig pige med god selvtillid og selvfølelse både i relation til dagligdagen og ændringer af denne og hun fremtræder ikke tydeligt belastet af forældrenes uenigheder om fremtidig bopæl for hende og hendes søster eller en eventuel fremtidig ændring af hendes bopæl, hvor hun fremtræder som en pige, der har tillid til, at hun fremtidigt både ville kunne finde ud af at have bopæl hos både moderen og faderen.

Hun fremtræder positivt tilknyttet begge forældre og fremtræder positivt tilknyttet begge forældres partnere samt positivt tilknyttet lillebroderen og hendes bonus søskende. Hun fremtræder tilknyttet storesøsteren, dog oplever hun ikke et særligt fællesskab med søsteren og de skændes ofte.

A fremtræder som en pige, der fremtidigt primært ønsker fortsat lige tilknytning til og samvær med begge forældre, dog med ønske om at få fremtidig bopæl hos moderen, dersom moderen vælger at flytte. Hun fremtræder med tillid til, at begge hendes forældre vil acceptere hendes ønsker.«

Efter en samlet vurdering af det anførte sammenholdt med sagens øvrige oplysninger finder landsretten, at det vil være bedst for begge børn, at deres bopæl flyttes til deres far, jf. forældreansvarsloven § 17, stk. 1, jf. § 4.

Det er navnlig tillagt betydning, at B, der er næsten 11 år, efter begge parters opfattelse er en skrøbelig pige, der har læsevanskeligheder og har problemer med angst, og at det vil være forbundet med betydelige udfordringer for hende at skulle flytte.

Det er endvidere navnlig tillagt betydning, at A, der er godt 8 år, efter begge parters opfattelse er en robust pige. Ifølge den sagkyndiges indtryk fremtræder A som tilknyttet sin storesøster, og hun vil kunne finde ud af at have bopæl både hos moderen og faderen.

(børnene bopæl hos F)