Bopæl hos M og 5-9 samværsordning. Ej 7-7, TFA 2009/140 ØLD

Bopæl hos M og 5-9 samværsordning. Ej 7-7, TFA 2009/140 ØLD

Byrettens begrundelse:

 

Efter parternes forklaringer og indholdet af den børnesagkyndige undersøgelse lægger retten til grund, at begge forældre er velegnede til at have D boende hos sig. D antages at være tættest knyttet til sin mor, og derfor finder retten på nuværende tidspunkt, at det vil være bedst for D at have bopæl hos sin mor.

 

Vedrørende samvær bestemmer retten, sådan som påstandene har været nedlagt, da hun trives godt ved at være meget hos sin far, at der skal etableres en 8/6-ordning, således at hun bor hos sin far 6 ud af 14 dage.

 

Den nærmere regulering af samværet må aftales mellem forældrene eller ved Statsforvaltningen, under hensyn til påstandenes formulering under retssagen.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Efter de foreliggende oplysninger, herunder i den børnesagkyndige undersøgelse, har landsretten fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, hvorfor retten ikke har fundet grundlag for at imødekomme en anmodning fra appellanten om foretagelse af en supplerende børnesagkyndig undersøgelse.

 

Det tiltrædes af de af byretten anførte grunde, at det er bedst for den 4-årige D, at hun har bopæl hos moderen.

 

Efter en samlet vurdering af det for landsretten oplyste om parterne og deres forhold til D, og hendes behov for mere stabilitet, er det bedst for D, at samværet for faderen fastsættes til 5 dage hver 14. dag, idet D herved også sikres en tæt kontakt til faderen.

 

kommentar:

 

Sagen illustrerer for mig, at domstolsformen ikke er særlig velegnet til samværsafgørelser. Man skal være meget omhyggelig med de nedlagte påstande, hvis man skal have det hele med. I statsforvaltningen er det lettere at få samlet de praktiske oplysninger og få sommer, jul, helligdage i øvrigt m.m. med i en afbalanceret løsning.

 

Viggo Bækgaard