Bopæl for 2 børn født i 2019 og 2021 hos M, der kunne flyttet til Ungarn med børnene. Samvær fastsat både til afholdelse i Danmark og i Ungarn, TFA 2023/250 VLD

Bopæl for 2 børn født i 2019 og 2021 hos M, der kunne flyttet til Ungarn med børnene. Samvær fastsat både til afholdelse i Danmark og i Ungarn, TFA 2023/250 VLD

Byrettens begrundelse

Det kan under sagen lægges til grund, at B2 og B1 trives og har det godt, og at begge parter er meget glade for børnene og kun ønsker det bedste for dem. Det kan endvidere, navnlig henset til børnenes alder og det oplyste om deres hidtidige opvækst med M som deres primære omsorgsperson, lægges til grund, at de har en langt større og tættere tilknytning til M end til F. Under hensyn hertil finder familieretten, at det vil være bedst for børnene, at de har bopæl hos M.

Efter oplysningerne om, at begge børn også er ungarske statsborgere, at ungarsk er deres hovedsprog, og at de har tilbragt en ikke ubetydelig del af deres liv i Ungarn, hvor de har familie, sammenholdt med børnenes alder, finder retten, at børnene har en lige så stor tilknytning til Ungarn som til Danmark. Herefter og efter M’s ønske om af familie- og arbejdsmæssige grunde at flytte til Ungarn, hvor hun er født og opvokset og har stort set hele sit netværk, og at M har forklaret, at hun ønsker, at børnene skal have kontakt med deres far, og vil medvirke tilden praktiske gennemførelse heraf i Ungarn, ligesom hun vil være indstillet på at tage til Danmark med børnene 4 gange om året med henblik på, at børnene kan have samvær med F, finder familieretten, at det er bedst for B1og B2, at de har bopæl hos M, også hvis hun vælger at flytte til Ungarn, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17.

Efter familierettens samlede vurdering af børnenes forhold, herunder deres alder og mulighed for at bevare/opnå en tæt relation til F, skal B1 og B2 have samvær med F som nedenfor bestemt. Familieretten har ikke fundet grundlag for på nuværende tidspunkt at fastsætte et feriesamvær for B2 ud over i forbindelse med jul og nytår og for B1 ud over i forbindelse med sommerferien, jul og nytår. Familieretten har herved lagt vægt på, at der i praksis ikke fastsættes feriesamvær med små børn, der strækker sig ud over det ordinære samvær, og at der ikke fastsættes samvær langt ud i fremtiden. Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse medbekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

(Resultat bopæl hos M, herunder således at hun kan tage bopæl i Ungarn. Samværsbeskrivelse, der ikke gengives her.)

Landsrettens begrundelse

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikkeføre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor familierettens dom med den bemærkning, at bestemmelsen om, at den nuværende aftale vedrørende samvær med B2 fortsætter til den 1. januar 2023, udgår.

Kommentar:

Dommen er på 25 sider og bør læses både for at forstå den konkrete sag bedre men også for at forstå formuleringerne af påstandene i sådan en sag.

Det er en ”flytteafgørelse” på det, som jeg kalder en ”ansøgningsmodel”. M nedlagde principalt påstand om bopæl i Ungarn, subsidiært ”bare” om bopæl. I den situation ville hun altså få bopælen men ikke lov til at flytte til Ungarn.

Det er en ret klassisk situation, som jeg har behandlet ret grundigt i artiklen ”er bopælsforældre stavnsbundne?”

Viggo Bækgaard

20. juli 2023