Bopæl flyttet trods 7/7-samværsordning, TFA 2018/91 VLD

Bopæl flyttet trods 7/7-samværsordning, TFA 2018/91 VLD

Byrettens begrundelse

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at parterne ophævede samlivet, da A var en 4-5 måneder gammel. Bopælsretten har ligget hos sagsøgte, men sagsøgeren har i den forløbne periode haft god kontakt til sin datter. Der har været praktiseret en 7/7-ordning, siden A fyldte 1 år. A er nu fyldt 5 år, og selvom der har været nogle bekymringspunkter, synes det, som om A trives. Sagsøgte har siden samlivsophævelsen haft forskellige adresser, ligesom hun også har haft flere partnere. Sagsøgte har forklaret, at hun ikke har planer om at flytte fra egnen.

Det kan endvidere lægges til grund, at A er glad for begge sine forældre, og begge parter findes på bedste vis at kunne varetage opdragelsen af og omsorgen for A.
Under hensyn hertil, og da sagsøgeren ikke findes at have bevist, at det vil være bedst for A, at hun får bopæl hos sagsøgeren, tager retten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Landsrettens begrundelse

Der har været praktiseret en 7/7-ordning, siden A var 1 år, og det lægges til grund, at begge parter på lige fod har deltaget i varetagelsen af og omsorgen af A, der nu er 5 år gammel.

Begge parter er egnede til at være bopælsforælder. Efter en samlet vurdering af oplysningerne om parterne og deres forhold finder landsretten, at F er den af forældrene, der må antages bedst at kunne sikre stabile og forudsigelige rammer for A. Det findes derfor bedst for A, at hun har bopæl hos sin far, jf. forældreansvarslovens § 17, stk. 2, jf. § 4.

Landsretten ændrer herefter byrettens afgørelse, således at A fremover skal have bopæl hos sin far.

Kommentar:

Det er egentlig en ret generel opfattelse, at det giver ringe mening at diskutere formel bopæl, når der er 7/7-ordning.

Det fremgår af sagen, at M er flyttet en hel del, og noget tyder på, at det fænomen har været afgørende, selv om det ikke entydigt fremgår af præmisserne.

Viggo Bækgaard