Bopæl for 7-årig P hos M, der også tilkendtes retten til den hidtidige fælles lejlighed, ØLD 16. januar 2019.

Bopæl for 7-årig P hos M, der også tilkendtes retten til den hidtidige fælles lejlighed, ØLD 16. januar 2019.

 Problemstilling: M er født og opvokset i et særlig attraktivt lejlighedskompleks. Hun har siden pureste ungdom været skrevet op til lejlighed i komplekset. F ville i forbindelse med samlivsophævelsen ikke lade M blive tilbage i lejligheden og selv flytte. Hun har derfor været på krisecenter ca. et år.

Parterne var ikke gift. Derfor har sagen om bopæl for barnet og om lejligheden ikke været samme sag, som det ville være ved separation/skilsmisse. Sagerne er dog sambehandlede både i by- og landsrettten.

Byrettens begrundelse i boligretssagen:

Ved lejekontrakt af 22. juli 2014 lejede parterne lejligheden beliggende *.

Sagsøgeren (M) er født og opvokset i * (komplekset). Sagsøgeren fik for ca. 10 år siden en lejlighed i (komplekset) efter at have været skrevet op til en lejlighed, siden hun  var 15 år. I denne lejlighed i * (komplekset) boede sagsøgeren med datteren P1, da sagsøgte flyttede ind for ca. 8 år siden. Sagsøgerens lejlighed blev byttet med den omhandlede større lejlighed i * (komplekset), da parternes datter blev født i Sagsøgte blev i forbindelse hermed medunderskriver på lejekontrakten vedrørende denne lejlighed, hvor parterne boede sammen, indtil sagsøgeren med parternes datter P flyttede på krisecenter i januar 2018.

Henset til at den lejlighed, som parterne boede i inden byttet, tilhørte sagsøgeren og således gav parterne mulighed for at få den omhandlede større lejlighed i * komplekset), at sagsøgeren er født og opvokset i området og har familiemæssig tilknytning til området samt at parternes barn P og hendes storesøster P1 bor hos sagsøger og ligeledes har tilknytning til området, finder retten, at det er rimeligst, at lejemålet tillægges sagsøgeren.

Herefter tages sagsøgerens  (Ms)påstand til følge.

Sagens omkostninger ophæves. Retten har herved lagt vægt på, at denne sag er behandlet sammen med BS-44/2018-KBH, hvorunder begge parter har fri proces

Byrettens begrundelse i sagen om barnets bopæl:

Det fremgår af sagens oplysninger, at P har boet i * (komplekset) fra hun blev født, indtil M flyttede på krisecenter i januar 2018.

Parterne har efter samlivsophævelsen praktiseret en 7/7 samværsordning, indtil konfliktniveauet blev tilspidset mellem dem i januar 2018.

Retten finder, at begge parter er egnede til at være bopælsforældre.

P har ved børnesamtalen givet udtryk for sin egen mening. Hun virker knyttet til begge forældre og deres respektive familier. Derudover virker hun knyttet til sin storesøster og hele miljøet omkring * (komplekset), hvor hun gerne vil blive boende.

Efter en samlet vurdering af parternes forhold samt det ved børnesamtalen fremkomne vedrørende Ps tilknytning til sin storesøster og * (komplekset) finder retten, at det vil være bedst for P at have bopæl hos sin mor, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17.

Landsrettens begrundelse:

Sag BS-* boligdelen

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Der er ikke for landsretten fremkommet oplysninger, der ændrer herved.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

F skal betale sagsomkostninger for landsretten med 5.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelse heraf er der taget hensyn til sagens udfald, omfang og forløb i landsretten.

BS- – bopælsdelen:

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Der er ikke for landsretten fremkommet oplysninger, der ændrer herved.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.