Bopæl for 6-årig overført fra M til F, TFA 2018/247 ØLD

Bopæl for 6-årig overført fra M til F, TFA 2018/247 ØLD

Byrettens begrundelse:

B, der nu er 6 år gammel, har altid boet sammen med sin ældre søster og sin mor, som han flyttede med, da samlivet mellem hans forældre ophørte for 4 år siden.

For godt to år siden indgik parterne under en retssag om B et forlig, hvorefter B fortsat skulle have bopæl hos sin mor, og det fremgår af den børnesagkyndige erklæring, at det var aut. cand.psych. X’ vurdering, som blev foretaget efter, … Kommune havde foretaget sin § 50-undersøgelse, at B fortsat burde have bopæl hos sin mor.

Siden har der været en længere periode præget af stor ustabilitet hos B’s mor, som har ført til, at B ikke har haft en stabil hverdag i børnehaven, men lange fraværsperioder, ligesom der har været bekymring for B’s trivsel og udvikling.

B’s mor har forklaret, at ustabiliteten skyldtes den uro, der har været som følge af konflikten med faderen til B’s storesøster, og der har været iværksat et familiebehandlingsforløb ved …, som i statusbeskrivelsen af 9. januar 2017 har beskrevet B som en almindelig 5-årig dreng, ligesom det fremgår, at han og hans søster er glade for hinanden.

I den seneste udtalelse fra [skole] 14. juni 2017 er B beskrevet som en dreng, der nu er i god trivsel, og som har et stabilt fremmøde, er vellidt af sine kammerater samt glad for sin mor/sin familie, ligesom der er beskrevet et godt samarbejde med B’s mor.

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder kan det ikke – uanset oplysningerne om, at … Kommune er i gang med en ny § 50-undersøgelse – for tiden anses for at være bedst for B, at han skal have bopæl hos sin far, og sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge, jf. forældreansvarsloven § 17, jf. § 4

Landsrettens begrundelse:

 

Det fremgår, at B siden parternes samlivsophævelse i 2013 har boet hos sin mor, og at han er følelsesmæssigt tæt knyttet til hende. Det fremgår endvidere, at B siden samlivsophævelsen har haft regelmæssigt og stabilt samvær med sin far, og at B ligeledes er følelsesmæssigt knyttet til sin far.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder den børnesagkyndige erklæring, lægger landsretten til grund, at B aktuelt fremstår som belastet og i risiko for en psykisk fejludvikling, og at hans livssituation må betegnes som sårbar. Det lægges endvidere til grund, at B’s sårbarheder navnlig relaterer sig til det praktiske hverdagsliv, herunder hans skolegang, hos moderen.

Under hensyn hertil, og til det oplyste om faderen, herunder om hans refleksioner i relation til B’s behov, finder landsretten, at det, uanset at det vil være en stor omvæltning for B at skulle flytte til sin far, vil være bedst for B, at han får bopæl hos sin far, F.

Landsretten tager herefter appellantens påstand til følge.