Bopæl over 4-årig D ikke overført fra F til M, TFA 2016/327 VLD

Bopæl over 4-årig D ikke overført fra F til M, TFA 2016/327 VLD

Byrettens begrundelse:

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at begge forældre vil det bedste for A.

Efter bevisførelsen må det endvidere lægges til grund, at M under A’s hidtidige opvækst har været hans primære omsorgsperson.

På denne baggrund og efter de oplysninger, der i øvrigt foreligger, må det lægges til grund, at det vil være bedst for A, at han får bopæl hos sin mor, M, jf. forældreansvarslovens § 17, stk. 1, jf. § 4.

Retten tager derfor M’s påstand til følge.

Landsrettens begrundelse:

Parterne aftalte i forbindelse med samlivsophævelsen, at A skulle have bopæl hos sin far, mens hans søster skulle have bopæl hos sin mor.

Parterne har i en længere periode haft en aftale om en 7/7-ordning, således at de hver især har haft børnene hver anden uge.

Det må efter oplysningerne i sagen, herunder mødenotat fra Statsforvaltningen af 15. juni 2015 og udtalelsen af 10. december 2015 fra A’s børnehave, lægges til grund, at A er glad og i god trivsel.

M er for nylig flyttet sammen med sin kæreste på 20 år, og de venter barn i juli 2016.

Under disse omstændigheder og ud fra en samlet vurdering af oplysningerne i sagen er der herefter ikke tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at det vil være bedst for A, at han skal have bopæl hos sin mor.

Landsretten ændrer derfor byrettens dom, således at A fortsat skal have bopæl hos F.