Om børnesamtale i samværsfogedsag og om notat – herunder om fortrolighed, TFA 2018/279 ØLK

Om børnesamtale i samværsfogedsag og om notat – herunder om fortrolighed, TFA 2018/279 ØLK

 Landsrettens begrundelse – om de nævntes spørgsmål:

Det fremgår af sagen, at fogeden og en børnepsykolog afholdt en børnesamtale med B, jf. retsplejelovens § 537, stk. 2, jf. retsplejelovens § 450 c.

Efter retsplejelovens § 450 c, stk. 3, skal parterne, inden sagen afgøres, gøres bekendt med hovedindholdet af samtalen, medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod. Efter forarbejderne til bestemmelsen (L 134 af 31. januar 2007) kan dette bedst ske i form af et notat, der udfærdiges efter de regler, der gælder for Statsforvaltningen.

Der ses ikke at være udarbejdet notat fra børnesamtalen med B, og forældrene ses ikke på anden måde at være blevet gjort bekendt med hovedindholdet af samtalen. Fogedretten ses endvidere ikke at have taget stilling til, hvorvidt afgørende hensyn til B taler imod, at forældrene bliver gjort bekendt med hovedindholdet af børnesamtalen.

Landsretten bemærker, at det fremgår af Ankestyrelsens vejledning om samvær af 30. december 2015, at notatet fra samtalen skal være udformet så fyldigt, at der ikke senere kan opstå tvivl om barnets synspunkter, og at samtalens konklusion, herunder barnets generelle indstilling til samværet, normalt ikke vil kunne undtages fra aktindsigt.

Landsretten bemærker endvidere, at det fremgår af kommentaren til retsplejelovens § 450 c, stk. 3, i Kommenteret Retsplejelov (2013), at selvom børnesamtalen afholdes i hel eller delvis fortrolighed, bør der udfærdiges et notat om samtalens fulde indhold. Notatet indgår i sagen som et fortroligt notat, der ikke må udleveres til parterne, men notatet skal følge med ankesagen, således at dommerne i ankesagen kan se notatet.

Børnepsykolog X’ brev af 24. maj 2018 indeholder ikke oplysning om indholdet af samtalen vedrørende faderen og B’s generelle indstilling til samværet med faderen og opfylder derfor ikke de krav, der må stilles til et notat fra børnesamtalen.

Sagen hjemvises derfor til fogedretten til fornyet behandling.

kommentar:

Det er en meget interessant afgørelse.

På den ene side sikrer det, at landsretten kender indholdet af samtalen og inddrager det i sin afgørelse.

På den anden side er der jo også et snært af hemmelig retspleje over det.

Det er ikke altid let at balancere.

Selv indrømmer jeg, at jeg er både for og imod.

Så jeg nøjes med at konstatere konklusionen.

Viggo Bækgaard