Beslutning i dom om, at den kan fuldbyrdes trods anke, kan ikke indbringes for landsretten, TFA 2020/294 ØLK

Beslutning i dom om, at den kan fuldbyrdes trods anke, kan ikke indbringes for landsretten, TFA 2020/294 ØLK

Det fremgår af såvel den børnesagkyndige undersøgelse som af udtalelsen fra sagsbehandleren i Københavns Kommune, at det vil være direkte skadeligt for B’s sundhed, udvikling og trivsel både på kort og lang sigt, hvis hun skal bibeholde sin bopæl hos M. Det fremgår tillige af den børnesagkyndige undersøgelse og af parternes forklaringer, at der ikke er realistisk, at der vil kunne etableres et samarbejde mellem parterne omkring B.

Konklusionen i den børnesagkyndige undersøgelse og udtalelsen fra kommunens repræsentant styrkes af det indtryk, som parterne har gjort de tre gange, hvor de har afgivet forklaring for retten.

Efter en samlet vurdering finder retten derfor, at det vil være bedst for B, at forældremyndigheden overføres til F, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 14.

Henset til begrundelsen for sagens resultat findes det at være af afgørende betydning for B’s velfærd, at hun så hurtigt som muligt flytter hjem til F. Retten imødekommer derfor F’s anmodning om, at dommen i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1, kan fuldbyrdes straks.

Landsrettens begrundelse:

Da dommens bestemmelse om fuldbyrdelse ikke kan gøres til genstand for særskilt kæremål, jf. herved retsplejelovens § 391, stk. 1, afviser landsretten kæremålet

Kommentar:

Hovedreglen er, at en byretsdom om forældremyndighed og bopæl ikke gælder, før landsretten har talt, hvis den ankes inden 14 dage efter domsafsigelsen.

En samværsdom derimod gælder straks, medmindre andet er bestemt i dommen.

Denne afgørelse slår så fast, at en afgørelse af den type ikke kan ændres undervejs ved kæremål.

Viggo Bækgaard