B1 og B2 på 10 og 8 år skal have bopæl hos M. Omfanget af samvær efter en periode uden samvær, TFA 2023/64 VLD

B1 og B2 på 10 og 8 år skal have bopæl hos M. Omfanget af samvær efter en periode uden samvær, TFA 2023/64 VLD

Byrettens begrundelse

Familierettens begrundelse og resultat

Forældremyndighed

Parterne er enige om, at der også fremover skal være fælles forældremyndighed. Der er således ikke anledning til, at familieretten tager stilling til spørgsmålet om forældremyndighed.

Bopæl og samvær

Familieretten lægger til grund, at parterne efter deres samlivsophævelse delte børnenes bopæl imellem sig, således at B1 havde bopæl hos M, og B2 havde bopæl hos F. Parterne har siden samlivsophævelsen for det meste praktiseret en 7 /7-ordning.

Samværet blev afbrudt i juni 2021, idet der var bekymring for, om F havde udøvet vold mod 82 og 81. Midt- og Vestjyllands Politi meddelte ved afgørelse af 4. oktober 2021, at der ikke blev rejst nogen straffesag mod F.

Samværet mellem Fog B1 og B2 blev herefter gradvist genoptaget fra slutningen af december 2021. Der blev således under det første retsmøde den 17. december 2021 indgået aftale om igangsættelse og gradvis optrapning af samværet. Under det seneste retsmøde i sagen den 9. maj 2022 indgik parterne aftale om, at der, frem til at der afsiges dom i sagen, er samvær i lige uger fra onsdag til søndag.

Parterne er dog ikke enige om den fremtidige samværsordning, idet M ønsker, at der skal være samvær hver anden uge fra onsdag ved skoletids ophør til mandag ved skoletid begyndelse, og F ønsker, at parterne skal vende tilbage til den tidligere 7 /7-ordning.

Parterne er enige om, at det har været positivt for børnenes trivsel, at de igen har fået samvær med F.

Familieretten finder, at der ved en afgørelse om, hvilken samværsordning der på nuværende tidspunkt er bedst for børnene i høj grad må tages hensyn til, at børnene har været igennem en turbulent tid. Det fremgår da også af de afsluttende udtalelser fra Børnehus Midt af 21. januar 2022, at både børnene og forældrene fortsat har brug for støtte, og det anbefales både for så vidt angår B2 og B1, at deres trivsel og udvikling følges tæt både for nuværende og fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt navnlig bekymring for B1 ‘s trivsel. Det er således vigtigt, at det sikres, at der er trygge og faste rammer for børnenes kontakt til og samvær med deres forældre, og at der ved fastsættelse af samværsordningen tages hensyn til, at børnene fortsat er i en sårbar position.

I overensstemmelse med den børnesagkyndige psykologs anbefalinger finder familieretten, at det vil være bedst for B2 og B1, at de følges ad ved skiftene mellem forældrene.

Efter familierettens samlede vurdering af oplysningerne i sagen finder familieretten ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at det på nuværende tidspunkt vil være bedst for børnene, at de straks vender tilbage til en 7 /7-ordning. Familieretten finder, at en eventuel tilbagevenden til en 7 /7-ordning vil forudsætte, at dette sker ved en fortsat gradvis optrapning af samværet, hvor der er fokus på at sikre, at børnene stabilt over en periode trives med de yderligere optrapninger.

Efter en samlet vurdering finder familieretten derfor, at det på nuværende tidspunkt vil være bedst for børnene, at F har samvær med B2 og B1 i overensstemmelse med den af M nedlagte påstand med de nedenfor anførte præciseringer.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

Familieretten finder også, at det af de ovenfor anførte grunde og efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen er bedst for B1 og B2, at de har bopæl hos M.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens §..1, §-11, §-12. og §.2.1.

Resultat

82, født den … 2015, skal have bopæl hos M.

81, født den … 2013, skal fortsat have bopæl hos M.

Samvær

Samvær 9/5-ordning for begge.

Landsrettens begrundelse

Begge parter har forklaret, at B1 og B2 overordnet trives med den nuværende samværsordning, og at parterne samarbejder godt om børnene. Landsretten finder efter en samlet vurdering, at der ikke for nuværende er tilstrækkelig anledning til at optrappe drengenes samvær med deres far eller at bestemme, at samværet skal optrappes om f.eks. 3-5 måneder. På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, der er anført af familieretten, tiltræder landsretten, at B2 skal have bopæl hos sin mor, og at samværet for tiden er fastsat som sket.

Resultat: stadfæstelse.