Aftale om samvær kunne tvangsfuldbyrdes, også selv om det i Familieretshuset var anført, at der var tale om en prøveordning, TFA 2022/338 ØLK

Aftale om samvær kunne tvangsfuldbyrdes, også selv om det i Familieretshuset var anført, at der var tale om en prøveordning, TFA 2022/338 ØLK

Byrettens begrundelse: Københavns Byret

Familieretshusets notat af 14. september 2021 benævnt »Mødenotat for familieretlig udredning« er et referat af et møde, hvis formål var at belyse familiens situation og undersøge, hvad der var bedst for B. Referatet gengiver blandt andet en mellem parterne mundtligt indgået aftale om samvær, hvilken aftale ikke indeholder en udtrykkelig tvangsfuldbyrdelsesklausul.

Derudover fremgår det, at den aftalte samværsordning ville blive drøftet på et opfølgende møde i januar 2022. I referat fra dette opfølgende møde afholdt den 25. januar 2022 fremgår blandt andet, at det, som parterne havde aftalt på sidste møde, var en prøveordning for samvær, og at parterne ikke i øvrigt var enige om samværet, hvorfor sagen blev indbragt for familieretten.

På baggrund af dette forløb og henset til ordlyden samt udformningen af notatet af 14. september 2021, der i øvrigt ikke ses at være underskrevet af parterne, finder retten, at notatet ikke har en sådan karakter, at det kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3, hvorfor det

Byrettens resultat: Sagerne afvises

Landsrettens begrundelse:

Efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3, kan der ske tvangsfuldbyrdelse på grundlag af aftaler om barnets samvær, der er indgået over for Familieretshuset, når det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at aftalen kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

Landsretten finder, at den aftale om samvær, som M og F indgik den 14. september 2021, henset til aftalens karakter og indhold, herunder aftalens henvisning til retsplejelovens § 478, samt de i mødenotatet oplyste omstændigheder, hvorunder aftalen er indgået, kan fuldbyrdes efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3.

Det forhold, at der i mødenotat af 25. januar 2022 er henvist til aftalen af 14. september 2021 som »en prøveordning«, at sagen grundet parternes uenighed om samværet ifølge Familieretshuset vil blive indbragt for Familieretten, eller at Familieretshuset kan træffe en midlertidig afgørelse om samværet, hvis indhold vil kunne afvige fra indholdet af aftalen indgået den 14. september 2021, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsrettens Resultat:

Familierettens afgørelse ændres således, at aftalen om samvær indeholdt i mødenotat af 14. september 2021 kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part