Afslag på ansøgning om midlertidig bopæl, Familieretshuset 17. juli 2020, utrykt

Afslag på ansøgning om midlertidig bopæl, Familieretshuset 17. juli 2020, utrykt

M har søgt om midlertidig bopæl over P1 og P2, født den (juni 2010) og (februar 2008), mens sagen om samvær, bopæl og forældremyndighed bliver behandlet.

F har ansøgt om fuld forældremyndighed.

Afgørelse

Vi giver afslag på, at P1 og P2 skal have bopæl hos M, mens sagen om bopæl bliver behandlet.

For så vidt angår ansøgningen om midlertidigt samvær, tager vi ikke stilling til denne, idet man som samværsfor-ælder ikke kan have mere end 7 dages samvær i løbet af 14 dage.

Begrundelse

Vi har lagt vægt på oplysningerne fra kommunen om, at der er bekymring for begge forældres håndtering af deres indbyrdes konflikt, involvering af P1 og P2, Fs vrede mod M samt P2 og P1 oplevelse af forholdene hos F. Vi har ligeledes lagt vægt på, at både PPR og kommunen har iværksat den nødvendige hjælp til parterne.

Vi har også lagt vægt på, at forældrene gennem længere tid har praktiseret en deleordning, og at børnene derved er vant til at være lige meget hos hver af forældrene.

Efter en samlet vurdering mener vi ikke, at der er oplysninger, som entydigt peger på, at det vil være bedst for børnene at være mere hos M under sagens behandling.

Sagens oplysninger

Der er fælles forældremyndighed. P1 og P2 har bopæl hos F. Forældrene praktiserer en deleordning, som de aftalte på møde i den daværende Statsforvaltning den 11. juni 2016.  

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag og oplyst ved blandt andet en § 50-undersøgelse fra 2020 samt oplysninger fra begge forældre og disses respektive advokater.

M har bl.a. oplyst,

at hun har det bedre, end hun har haft det før, og

at pigerne reagerer i forbindelse med aflevering til F.

F har bl.a. oplyst,

at han er stærkt bekymret for Ms tilstand samt hendes tilbageholdenhed med at sende børnene i skole,

og at han ikke kan genkende, at børnene skulle være så kede af det hos ham.

Barnets perspektiv er i denne sag belyst ved:

 Forældrenes oplysninger

 Oplysninger fra kommunen, herunder børnesamtaler og udtalelser fra skolen.

Vi bemærker, at børnenes perspektiv skal belyses yderligere, før der kan tages stilling til, hvordan forældremyndighed, bopæl og samvær skal være på længere sigt.

Forældrene vil blive indkaldt til et møde, hvor deres ansøgninger om samvær, bopæl og forældremyndighed vil blive behandlet.