ælles forældremyndighed over 5-årig D med bopæl hos F, som han har været hos i hverdagene og i weekenderne hos M. Ikke børnesagkyndig undersøgelse. ØLD af 12. august 2009, utrykt

ælles forældremyndighed over 5-årig D med bopæl hos F, som han har været hos i hverdagene og i weekenderne hos M. Ikke børnesagkyndig undersøgelse. ØLD af 12. august 2009, utrykt

Byrettens begrundelse:

 

Efter det foreliggende er parternes fællebarn D, der er født i maj 2004 og således er fem år, en meget velfungerende dreng med gode personlige egenskaber. På denne baggrund findes de i sagen værende oplysninger om parterne ikke at være af en sådan karakter, at der er behov for iværksættelse af en børnesagkyndig undersøgelse. Ms anmodning herom tages derfor ikke til følge.

 

Efter det oplyste begyndte D i X børnehave den 14. april 2007. F forklarede, at det hovedsageligt var M, der passede D under opvæksten, da F arbejdede meget. M må således antages at have været den primære omsorgsperson for D i de første år.

 

Parterne ophævede samlivet i maj 2007, og det blev aftalt, at D skulle forblive boende hos F – efter Ms opfattelse alene indtil hun fik egen bolig. I januar 2008 fik M egen lejlighed i Y-by, hvor hun bor sammen med sin afrikanske ægtefælle, med hvem hun taler dansk og engelsk. Med Statsforvaltningen Hovedstadens mellemkomst blev der den 12. februar 2008 indgået en samværsaftale, hvorefter parterne i det væsentlige har lige meget samvær med D, men hvor F har mest hverdagssamvær. Navnlig på grundlag af situationen efter samlivsophævelsen, hvor D efter kort tid efter Ms anmodning blev bosat hos F, og siden har haft bopæl der sammenholdt med det anførte i udtalelsen fra børnehaven, finder retten efter en samlet vurdering, at det vil være bedst for D at have bopæl hos F, jf. forældreansvarslovens §! 17, jf. § 4.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Også efter det oplyste i parternes forklaringer for landsretten finder landsretten af de grunde, som byretten har anført herom, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse.

 

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at det er bedst for D for at sikre stabiliteten og kontinuiteten i hans hverdag og fortsatte opvækst, at han vedbliver med at have bopæl hos sin fader, som han har haft fast ophold hos siden 2007, jf. forældreansvarslovens §17, jf. § 4.