Advokat for M skulle ikke orienteres om retsmøde, der skulle træffe afgørelse om udkørende fogedforretning, TFA 2020/65 ØLK

Advokat for M skulle ikke orienteres om retsmøde, der skulle træffe afgørelse om udkørende fogedforretning, TFA 2020/65 ØLK

Byrettens begrundelse:

Fogedretten har i fogedbog af 22. oktober 2019 vurderet betingelserne opfyldt, for ikke at foretage forudgående underretning om sagen til B og dennes advokat.

Der er imidlertid ikke hjemmel til at undlade at orientere en beskikket advokat for den ene forælder om retsmødet, jf. U1996.1105 Ø.

Fogedretten besluttede på denne baggrund at tilvejebringe oplysninger fra advokat C om endelig beskikkelse, og at underretning om berammelsen vil blive foretaget overfor den beskikkede advokat.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten tiltræder efter de foreliggende oplysninger om parternes forhold og omstændighederne omkring deres fællesbørns ophold på Færøerne sammen med B, at det må antages, at muligheden for at indfri formålet med fogedretsmødet og en mulig efterfølgende udkørende fogedforretning vil blive væsentligt forringet, såfremt B på forhånd underrettes herom, jf. den færøske retsplejelovs § 493, stk. 2.

Henset til bestemmelsens formål finder landsretten, at B’ advokat må sidestilles med hende, hvorfor advokaten heller ikke skal underrettes om retsmødet. Det findes at være uden betydning herfor, om advokaten måtte være beskikket for B.

Landsretten ændrer derfor fogedrettens afgørelse, således at der ikke skal ske forudgående underretning af advokat C.

Udskrift af nærværende retsbog tilstilles ikke B eller dennes advokat.

kommentar:

Bare for at undgå forvirring bemærkes, at afgørelsen er fra Færøerne, der ikke er omfattet af de danske regler om forældreansvar (så vidt jeg ved). Derfor er det en fogedsag og ikke en sag i Familieretten om tvangsfuldbyrdelse.

Retsstillingen er dog den samme med hensyn til underretning i særlige situationer.

Viggo Bækgaard