Ikke fogedsag om samvær, da der forelå en ganske vist ensidig psykologerklæring foranstaltet i kommunalt regi, TFA2008/525-2 ØLK

Ikke fogedsag om samvær, da der forelå en ganske vist ensidig psykologerklæring foranstaltet i kommunalt regi, TFA2008/525-2 ØLK

De sociale myndigheder havde bevilget S terapi, og en psykolog havde udtalt, at samværet ikke burde gennemføres.

 

Fogedrettens begrundelse:

 

Den 25. april 2008 traf Statsforvaltningen Syddanmark afgørelse om samvær. Til grund for afgørelsen lå den børnesagkyndige undersøgelse foretaget af psykolog P. Psykolog R har den 1. maj 2008 lavet en beskrivelse af S på baggrund af nogle samtaler, og det fremgår af beskrivelsen, at hun ikke har talt med F eller set ham sammen med S.

 

Det er ubestridt, at advokat R på vegne af M har anmodet statsforvaltningen om at stoppe samværet omgående. Statsforvaltningen har efter det oplyste genoptaget sagen, men har ikke efterkommet begæringen om at suspendere samværet.

 

Det fremgår af retsplejelovens § 536, stk. 6, at kun når der er alvorlig fare for barnets sjælelige eller legemlige sundhed, kan fogedretten nægte at tvangsfuldbyrde samvær.

Efter en samlet vurdering af de i sagen foreliggende oplysninger finder fogedretten ikke, at M har godtgjort, at samvær vil udsætte S’ sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare. Fogedretten har herved lagt vægt på, at samværsafgørelsen er fra den 25. april 2008, og at der til grund for afgørelsen ligger en børnesagkyndig undersøgelse, samt at den beskrivelse, der er udarbejdet af psykolog R i modsætning til den børnesagkyndige undersøgelse, er udfærdiget alene på baggrund af samtaler med S og til dels M. Fogedretten har endvidere lagt vægt på, at Statsforvaltningen Syddanmark har besluttet at genoptage sagen, men ikke har fundet grund til at suspendere samværet.

 

På denne baggrund finder fogedretten, at S skal udleveres i henhold til samværsafgørelsen til F den 6. juni 2008 kl. 17 på parkeringspladsen. På baggrund af M’s forklaring om, at hun er i tvivl om, hvorvidt hun vil udlevere S, finder fogedretten det nødvendigt, at der fastsættes en tvangsbøde, der forfalder, hvis S ikke udleveres. Tvangsbøden kan passende fastsættes til 1.000 kr.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Det fremgår af sagen, at – – – Kommune i 2006 havde bevilget legeterapi og iværksat en psykologisk undersøgelse af S’ forhold med henblik på at tilbyde ham bedst mulig støtte, da man i børnehaven konstaterede, at han lukkede af og ikke hørte efter ved fælles beskeder.

 

Psykolog R har som konklusion på sin vurdering af 1. maj 2008 anbefalet, at samværet hos indkærede standses, og hvis dette ikke er muligt, at samværene bliver overvåget.

 

Uanset at den af psykolog R udfærdigede vurdering ikke er indhentet efter kontradiktoriske principper, og derfor ikke udgør et alternativ til en børnesagkyndig undersøgelse, findes kærende, ved de oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med psykologens undersøgelse, at have godtgjort, at S’ sjælelige eller legemlige sundhed vil blive udsat for alvorlig fare, såfremt samværet fuldbyrdes.

 

Det kan ikke føre til et andet resultat, at statsforvaltningen trods kærendes anmodning herom ikke har ophævet/suspenderet samværet, idet forvaltningen ikke findes at have haft mulighed herfor, da sagens akter var sendt til Familiestyrelsen til brug for behandling af klage over den seneste samværsafgørelse, der var udarbejdet den 25. april 2008.

 

Kommentar:

 

Afgørelsen viser i min optik, at der er et stort behov for bedre samarbejde mellem kommunerne og statsforvaltningerne.

 

Herudover bekymrer det mig, at det fortsat er svært at få statsforvaltningerne til at lytte på signaler om mistrivsel.

 

De gør ofte ingenting – andet end at gennemføre samvær på et for løst grundlag.

 

Stadigvæk!

 

Viggo Bækgaard