8 årig D, der har boet hos M, flyttet med denne for 8. gang på 2 år – et halvt år efter forlig om bopæl, hvor M lovede ikke at flytte yderligere, skal midlertidigt bo hos M under sag, selv om hun er flyttet fra Roskilde til Nykøbing F med drengen, Familiestyrelsens afgørelse af 18. november 2008, utrykt

8 årig D, der har boet hos M, flyttet med denne for 8. gang på 2 år – et halvt år efter forlig om bopæl, hvor M lovede ikke at flytte yderligere, skal midlertidigt bo hos M under sag, selv om hun er flyttet fra Roskilde til Nykøbing F med drengen, Familiestyrelsens afgørelse af 18. november 2008, utrykt

Parterne har i 2008 ført retssag om bopælen. Sagen blev i et retsmøde i byretten forligt med fortsat fælles forældremyndighed og bopæl hos moren, idet det udtrykkeligt blev aftalt, at moren ikke flyttede. Hun tog som et led i aftalen bopæl i X (samme by som F), og Di kom på Xr Skole.

 

Der forelå en børnesagkyndig vurdering baseret på samtale med D. I konklusionen skriver den børnesagkyndige bl. a. følgende:

 

”D udtrykker en samhørighedsfølelse og et stort ansvar for sin mor og navnlig for sin lillebror. Det virker som om, det især er dette, der driver ham i hans ønske om at være mere hos moren.

Derimod virker Ds karakteristik af faren som en person, der kan være uopmærksom og ”skrap”, mere som en holdning, der udspringer af et børneperspektiv.”

 

Endvidere anbefaler den børnesagkyndige en udvidet børnesagkyndig undersøgelse, hvori han anfører, at det ideelle ville være, hvis det kan aftales, at forældrene fastholder status quo, indtil resultatet af udtalelserne foreligger.

 

Moren har anmeldt skolegang på Nykøbing Falster helt uden kontakt med faren, skønt der er fælles forældremyndighed.

 

Statsforvaltningens begrundelse – der jo altid er stilet til modtageren, her F (dateret19. september 2008).

 

Det fremgår af sagen, at der er fælles forældremyndighed, og at D har haft bopæl hos M. De og M har aftalt en deleordning, hvor D har været på samvær hos Dem.

 

Det er oplyst, at M er flyttet mange gange, og nu er hun og D flyttet til Nykøbing F. D er muligvis indmeldt i skole dernede.

 

Det fremgår endvidere af sagen, at der ikke er enighed mellem Dem og M om, at D skal skifte skole.

 

Efter §34 i  forældreansvarsloven skal barnet inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk.

 

Barnets perspektiv er i denne sag belyst ved, at at der er foretaget en mindre børnesagkyndig undersøgelse.

 

De og M har deltaget i vejledningsmøder den * og den *.

 

Statsforvaltningen skønner, at der ikke er oplyst om forhold, som af hensyn til barnet kan begrunde, at retten til at have D boende, midlertidigt skal tillægges Dem under behandlingen af bopælssagen.

 

Fmiliestyrelsens begrundelse den 18. november:

 

“Vi ændrer ikke statsforvaltningens afgørelse.

 

Vi har truffet afgørelsen på baggrund af de oplysninger, der lå til grund for statsforvaltningens afgørelse.

 

Det fremgår af sagen, at der er gennemført en mindre ørnesagkyndig undersøgelse. Af psykolog As anbefalinger i rapporten fremgår blandt andet:

 

D fungerer tilsyneladende godt med begge sine forældre, og han har etableret rutiner for livet i begge sine hjem. På denbaggrund ville jeg mene, at den mindst ringe løsning for ham ideelt set ville have været et weekendsamvær med tilhørende hverdagssamvær, f. eks. i form af en 5-9-ordning. Dette lader sig imidlertid ikke gøre.

 

……

 

Ds udtalelser vejer tungt, også selvom man i nogen grad kan sætte tvivl ved grundlaget for dem. Det vil på baggrund af udtalelserne være meget svært at forestille sig, at han skulle bo hos sin far i 11 dage ud af 14.

 

Det fremgår i øvrigt af sagen, at M på et møde i statsforvaltningen den 6. august oplyste, at hun planlagde at flytte til Nykøbing F snarest muligt.

 

Vi mener ikke, at der i sagen er oplyst om forhold, der i fuldt tilstrækkeligt omfang kan begrunde en ændring af statsforvaltningens skønsmæssige afgørelse om ikke at tillægge dig Ds bopæl midlertidigt.

 

Vi mener derfor ikke, at det kan lægges til grund, at det ville være bedre for D, hvis hans midlertidige bopæl blev tillagt dig.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på psykolog As rapport fra den børnesagkyndige undersøgelse. Vi har i øvrigt lagt vægt på, at det er tvivlsomt, i hvilket omfang D vil være overladt til andre, hvis han fik bopæls hos dig, at M den 6. august 2008 oplyste, at hun agtede at flytte til Nykøbing F, og at D er flyttet med M til Nykøbing F.

 

Kommentar:

 

Afgørelsen er en smule mere konkret end de fleste midlertidige afgørelser.

 

Den illustrerer alligevel min erfaring, efter hvilken Statsforvaltningen Hovedstaden med Familiestyrelsens velsignelse træffer automatafgørelser om midlertidig bopæl hos den, der ikke flytter, mens andre statsforvaltninger ikke gør det.

 

Jeg hæfter mig ved, at M ikke var flyttet på tidspunktet for statsforvaltningens afgørelse.

 

Sagen er nu berammet til retsmøde i Nykøbing engang i februar 2009.

 

Jeg er generelt bekymret for udviklingen. Hvis vi sammen – og her mener jeg Statsforvaltninger, Familiestyrelsen og rådgivende advokater – overhovedet skal have en chance for at få forældreansvarslovens intentioner til at fungere, er det afgørende vigtigt, at der etableres en praksis, der er i overensstemmelse med ånden i loven.

 

Det ville konkret  have været ansvarligt at tage alvorligt, at der har været en forældremyndighedssag, der har handlet om flytninger, og at der blev indgået en aftale i foråret 2008 om, at mor ikke længere skulle flytte. Endvidere undrer det mig, at man ikke tillægger Ms adfærd i strid med den børnesagkyndiges råd om status quo betydning.

 

Viggo Bækgaard