6-årig A skiftede bopæl fra M til F, fordi M ikke fik læst og rettidig reageret på en besked i sin e-Boks. Under en efterfølgende bopælssag, som M anlagde mod F, fik A efter en samlet vurdering på ny bopæl hos M. TFA 2017/126 VLD

6-årig A skiftede bopæl fra M til F, fordi M ikke fik læst og rettidig reageret på en besked i sin e-Boks. Under en efterfølgende bopælssag, som M anlagde mod F, fik A efter en samlet vurdering på ny bopæl hos M. TFA 2017/126 VLD

Det fremgår af sagen, at F henvendte sig til kommunen for at få ændret As bopæl. Kommunen skrev til M i eboks, som hun ikke fik åbnet. Derfor registrerede kommunen barnets bopæl hos F.

Byrettens begrundelse:

Efter forklaringerne lægger retten til grund, at parterne siden samlivsophævelsen har praktiseret en 7/7-samværsordning, og at man er enige om at fortsætte denne ordning. Efter udtalelsen fra – – – skolen lægges det endvidere til grund, at A grundlæggende trives i den nuværende ordning, hvor hans forældre på lige fod deltager i forældresamarbejdet og drager omsorg for ham.

Efter det anførte finder retten, at både M og F er egnet til at være bopælsforælder for A.

F har efter sin egen forklaring i perioder lidt af spillelidenskab, og han har omkring påsken 2015 haft en depressiv periode. Uanset at der ikke er grundlag for at tro, at disse forhold på nuværende tidspunkt har betydning for F’s evne til at drage omsorg for A, finder retten efter en samlet vurdering af A’s og parternes forhold, at det er bedst for A, at han har bopæl hos M, hvis påstand derfor tages til følge i medfør af forældreansvarslovens § 17, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse:

Begge parter er efter landsrettens vurdering velegnede som bopælsforældre for A.

Af de grunde, som byretten har anført, er landsretten enig i, at det efter en samlet vurdering af A’s og parternes forhold er bedst for A, at han har bopæl hos M. Det forhold, at A har haft bopæl hos F siden november 2015, kan ikke føre til andet resultat, idet landsretten i den forbindelse har lagt vægt på omstændighederne ved ændringen, hvorved A fik bopæl hos F, og at parterne i øvrigt praktiserer en 7/7-samværsordning.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Kommentar:

Hverken by- eller landsret går særligt ind i problemet omkring bopælsregistreringen men behandler sagen fuldstændig almindeligt.

Afgørelsen bekræfter mig i, at den kommunale bopælsregistrering ikke har familieretlig betydning. Registreringen er og bliver netop bare en registreringssag. Men det er en “sjov optrappende kampplads”.

Viggo Bækgaard