Bopæl fortsat hos M trods hendes flytning til udlandet. Tilknytningsforholdet vejede tungt, TFA 2009/70 VLD

Bopæl fortsat hos M trods hendes flytning til udlandet. Tilknytningsforholdet vejede tungt, TFA 2009/70 VLD

Byrettens begrundelse:

 

Efter parternes forklaringer er A en tryg og velfungerende pige, og hun vil næppe få særlige vanskeligheder ved, sammen med sagsøgte og B, at flytte til C. Der er dog næppe nogen tvivl om, at det kan være forbundet med visse overgangsproblemer for en pige på 6 år at bryde op fra de vante omgivelser i hjemmet, samt at kontakten til familie og venner vil blive mere begrænset.

 

Der kan efter rettens opfattelse ikke lægges særlig vægt på A’s udtalelser til parterne om, hvor hun helst vil bo.

 

Der er ingen tvivl om, at A vil få det godt, uanset om hun bor hos sagsøger eller sagsøgte.

Det taler til sagsøgerens fordel, at A som nævnt vil blive boende i de vante omgivelser, med de fordele dette indebærer.

 

Det taler til sagsøgtes fordel, at A fortsat vil bo sammen med B og nyde godt af det gode forhold mellem børnene. I øvrigt kan det efter omstændighederne være udbytterigt i en periode at bo i et andet land.

 

Sammenfattende er det rettens opfattelse, at det vil være bedst for A, at hun bor hos sagsøgte. Sagsøgtes påstand herom tages derfor til følge.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Efter det oplyste lægges det til grund, at begge forældre er egnede til at have A boende.

A har siden fødslen boet hos sin mor, og M har primært stået for A’s opvækst, selv om A har haft et tæt forhold til sin far i forbindelse med samvær, der har haft et betydeligt omfang. A har således været mest knyttet til sin mor.

 

Under hensyn til A’s alder vejer hensynet til at bevare dette tilknytningsforhold tungere end hensynet til at bevare andre tilknytningsforhold. Landsretten tiltræder derfor og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, at A skal have bopæl hos sin mor i C.

 

Landsretten har ved afgørelsen også lagt vægt på, at M’s flytning til C fremstår som velovervejet og velforberedt med betydelig indsigt i A’s behov og A’s bekymring ved flytningen.

 

Landsretten har ved afgørelsen forudsat, at M medvirker til, at der etableres et velfungerende samvær, som i det væsentlige følger de retningslinjer, som fremgår af brevet fra 7. april 2008, og at A også derigennem bevarer tilknytningen til bedsteforældrene og den øvrige familie.