fælles forældremyndighed ophævet bl. a. på grund af sparsom kontakt, TFA 2018/114 ØLD

fælles forældremyndighed ophævet bl. a. på grund af sparsom kontakt, TFA 2018/114 ØLD

Byrettens begrundelse

Det fremgår af forarbejderne til forældreansvarsloven, at der som udgangspunkt bør være fælles forældremyndighed, så længe det er til barnets bedste. Der skal være konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste, for at den fælles forældremyndighed kan ophæves.

Det fremgår af sagen og parternes forklaring, at der mellem forældrene er et højt konflikniveau, og at begge parter står stejlt overfor hinanden, men også at begge forældre ønsker del i B’s liv. Det fremgår endvidere af parternes forklaringer, samt udtalelsen fra B’s vuggestue, at B trives. B påvirkes således ikke på nuværende tidspunkt af forældrenes konflikt.

På denne baggrund – og uanset at det manglende samarbejde mellem forældrene på nuværende tidspunkt har ført til, at der ikke er samvær mellem B og hendes far – finder retten, at den fælles forældremyndighed bør opretholdes. Retten har lagt vægt på, at der ikke er påvist konkrete tilfælde af væsentlig betydning, hvor parterne ikke har kunnet samarbejde. Det er herudover tillagt vægt, at B på denne måde bedst sikres, at hun fremadrettet kan få et forhold til sin far.

Landsrettens begrundelse

Efter forældreansvarslovens § 11 kan retten kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Afgørelsen skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, jf. § 4.

Det kan efter oplysningerne i sagen og parternes forklaringer lægges til grund, at parterne næsten ingen kontakt har haft med hinanden siden samlivsophævelsen i november 2015, at der mellem parterne er et højt konfliktniveau, at F kun har set B få gange efter samlivsophævelsen, senest ved de 3 overvågede samvær i marts og april 2017, at Statsforvaltningen den 18. maj 2017 på baggrund af forløbet af de overvågede samvær har truffet afgørelse om, at der ikke for tiden skal fastsættes samvær for F, at F har nægtet at udlevere B’s italienske pas, og at han i meget begrænset omfang har vist interesse for B.

På denne baggrund finder landsretten, at der er holdepunkter for at antage, at parterne ikke kan samarbejde om B’s forhold til hendes bedste, og at det er bedst for B, at forældremyndigheden tillægges M.

Landsretten tager derfor M’s påstand om, at den fælles forældremyndighed ophæves, og at hun alene tillægges forældremyndigheden over B, til følge.