Bopæl for P på næsten 4 og D på næsten 8 fortsat hos M, ØLD 11. maj 2017, utrykt

Bopæl for P på næsten 4 og D på næsten 8 fortsat hos M, ØLD 11. maj 2017, utrykt

Sag anlagt af F med påstand om bopæl for P på næsten 4 og D på næsten 8. F bad om en børnesagkyndig undersøgelse.

Der blev afholdt børnesamtale med D.

Indtryk fra samtalen:

”D er en lille meget spinkel og tynd dreng, der forekommer umoden og uden lyst til at lære og være sammen med kammerater. Han forekommer at være et nemt mobningsoffer, der slet ikke synes at være tilpas og i trygge omgivelser, hverken i skolen eller i hjemmene. Han virker stærkt påvirket af situationens alvor, og det kan ikke udelukkes, at han har talt med far om, hvad han skal sige ved samtalen.

D fremstår som et yngre barn end hans biologiske alder berettiger til, og han har ingen interesser eller fritidsaktiviteter, som optager ham. D virker følelsesmæssigt forsømt og utilpasset. Han er spundet ind i forældrenes konflikter og virker til helt at være overladt til sig selv. Hans tilknytninger til forældrene er ikke stabile og udviklet, så han kan være sikker på at få den hjælp, som han har brug for. I forhold til sin mor virker hans tilknytning utilstrækkelig og uden følelsesmæssig involvering fra mor side, og i forhold til far virker D overtilpasset og med en klar vægtning af et uforpligtende samvær med far. D fremstår stærkt påvirket af fars meninger og holdninger.”

Byrettens begrundelse

Retten tager ikke sagsøgers anmodning om, at der skal udarbejdes børnesagkyndig undersøgelse, til følge, idet en børnesagkyndig undersøgelse primært skal belyse barnets perspektiv og forældrenes samarbejde, herunder perspektiverne for et samarbejde, og da retten finder, at disse punkter er tilstrækkeligt belyst i sagen efter de afgivne forklaringer, de fremlagte erklæringer og den foretagne børnesamtale.

Retten kan efter forældreansvarslovens § 17, stk. 2, ændre en mellem parterne indgået aftale om bopæl for børnene, hvis det må anses for bedst for børnene, jf. forældreansvarslovens § 4.

Efter det fremkomne finder retten, at det ikke kan anses som bedst for børnene at ændre på deres nuværende bopæl. Retten lægger herved blandt andet vægt på, at børnene har boet hos sagsøgte og på hende nuværende bopæl størstedelen af deres liv, at parterne har et vist – omend anstrengt – samarbejde om børnene, og at der ikke er holdepunkter for, at dette samarbejde vil blive væsentlig bedre, eller at børnene ikke fortsat vil blive inddraget i parternes konflikter, hvis bopælen ændres.

Vedrørende D gør det sig navnlig gældende, at der ikke er holdepunkter for, at han ikke fortsat vil være stærkt påvirket af situationen, eller at hans tilknytning til forældrene vil blive mere stabil eller mere udviklet, hvis hans bopæl ændres, ligesom retten efter sagsøgers egen forklaring må lægge til grund, at han inden den børnesagkyndiges og dommerens samtale med D har indgået aftaler med D om, hvad han ikke måtte fortælle.

På denne baggrund tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Landsrettens begrundelse

Efter de foreliggende oplysninger finder landsretten, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, hvorfor landsretten ikke finder grundlag for at imødekomme appellantens anmodning om foretagelse af en børnesagkyndig undersøgelse.

Efter bevisførelsen, herunder den børnesagkyndiges referat af samtalen med D under byretssagen og parternes forklaringer for byretten og landsretten, finder landsretten efter en samlet vurdering, at det vil være bedst for børnene, P og D, at de fortsat har bopæl hos deres mor.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

kommentar.

Det fremgår af forklaringen i byretten, at F har forsøgt at påvirke D forud for børnesamtalen. Den forklaring blev ændret i landsretten.

Det er derudover en sag, hvor F gjorde gældende, at M var voldelig.

Viggo Bækgaard