Ophævelse af fælles forældremyndighed – højt jonfliktniveau, TFA 2016/320 VLD

Ophævelse af fælles forældremyndighed – højt jonfliktniveau, TFA 2016/320 VLD

Byrettens begrundelse:

Det fremgår af parternes forklaringer, at parterne har et højt konfliktniveau, der blandt andet har medført enkelte episoder med fysisk vold samt meget konfliktfyldte episoder omkring gennemførsel af samvær, hvorfor F’s samvær med børnene i øjeblikket er ophævet. Herefter, og da parternes bopæl i hvert sit land i øvrigt vanskeliggør samarbejdet om børnene, finder retten det sandsynliggjort, at parterne ikke er i stand til at samarbejde om børnenes forhold til deres bedste eller vil blive det inden for den nærmeste fremtid. Derfor ophæves den fælles forældremyndighed.

Landsrettens begrundelse:

Efter de oplysninger, der foreligger om forløbet af parternes kontakter, siden samlivet blev ophævet, herunder det høje konfliktniveau, og da der nu ikke er kontakt mellem parterne, finder landsretten, at der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om børnenes forhold til børnenes bedste. Der er herefter grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 11, 2. pkt. Herefter og efter parternes påstande tiltræder landsretten, at forældremyndigheden over børnene tillægges M.

Med denne begrundelse stadfæster landsretten derfor byrettens dom.