2 børn skulle have bopæl hos M – også hvis hun flyttede til Norge, TFA 2009/330 ØLD

2 børn skulle have bopæl hos M – også hvis hun flyttede til Norge, TFA 2009/330 ØLD

 

Byrettens begrundelse:

 

Efter oplysningerne i sagen finder retten ikke, at der er et så højt konfliktniveau mellem parterne, at der er grundlag for at fravige lovens klare udgangspunkt om, at der skal være fælles forældremyndighed. Retten finder således, at der fremover skal være fælles forældremyndighed over børnene, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 14.
Ud fra en samlet vurdering, herunder oplysningerne i den børnesagkyndige undersøgelse, finder retten, at det vil være bedst for børnene at have bopæl hos deres mor, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17.

Den omstændighed, at moren overvejer at flytte til Norge eller Sverige, kan ikke føre til en ændret vurdering, idet moren ud fra de foreliggende oplysninger skulle være i stand til at sørge for, at børnene bevarer en tæt kontakt til deres far.

Børnene skal således have bopæl hos moren, også hvis hun flytter til Norge eller Sverige.

Landsrettens begrundelse:

 

Der findes efter bevisførelsen ikke grundlag for at overføre forældremyndigheden over A og B fra M til F.
Af de grunde, der er anført af byretten, og da det, der er fremkommet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det, at F og M skal have fælles forældremyndighed over A og B.

Efter en samlet bedømmelse af begge forældres forhold samt oplysningerne i den børnesagkyndige undersøgelse findes det bedst for børnene, jf. forældreansvarslovens § 4, at børnene har bopæl hos deres mor.

 

Efter M’s påstand for landsretten tiltrædes det, at børnene skal have bopæl hos deres mor, også hvis hun flytter til Norge.