16 årig særlig sensitiv dreng fik efter eget ønske bopæl hos F, TFA 2017/30 VLD

16 årig særlig sensitiv dreng fik efter eget ønske bopæl hos F, TFA 2017/30 VLD

Byrettens begrundelse

Sagen angår alene spørgsmålet om, hos hvem af forældrene A skal have bopæl, idet der er enighed om at fortsætte med at have fælles forældremyndighed.

A er 15 år og har, siden parterne ophævede samlivet i august 2009, haft bopæl hos sin mor. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at M er den af forældrene, der har taget sig mest af A, bl.a. fordi hun har haft barsels- og forældreorlov og har arbejdet på deltid. A blev i 2012 diagnosticeret med Tourettes syndrom og emotionel sarthed/særlig sensitiv, og det lægges efter bevisførelsen til grund, at begge forældre har støttet ham i forhold til denne diagnose.

Herefter og efter en samlet vurdering af de oplysninger, der foreligger, er det bedst for A, at han fortsat har fast base hos sin mor, og retten tager herefter M’s påstand til følge, jf. forældreansvarslovens § 17, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse

A, der nu er knap 16 år, har i en længere periode vedvarende givet udtryk for, at han ønsker mere tid hos sin far. På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at antage, at der ikke også hos hans far vil kunne skabes gode og forudsigelige rammer for A, må det anses for bedst for ham, at han får bopæl hos sin far.

Landsretten tager derfor F’s påstand til følge.