14 årig skulle fortsat bo hos F, efter at han har givet udtryk for to forskellige ønsker i henholdsvis landsretten og byretten. Forholdene havde ændret sig, TFA 2019/185 VLD

14 årig skulle fortsat bo hos F, efter at han har givet udtryk for to forskellige ønsker i henholdsvis landsretten og byretten. Forholdene havde ændret sig, TFA 2019/185 VLD

 Byrettens begrundelse

Retten finder, at begge forældre har gode forældreevner og er velegnede til at være bopælsforældre for A.

Efter en samlet bedømmelse finder retten, at det vil være bedst for A, hvis han skal have bopæl hos sin mor, som han efter bevisførelsen findes at have det tætteste forhold til, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17. Retten lægger ved afgørelsen afgørende vægt på, at A, der er er 14 år gammel, efter grundige overvejelser har givet sikkert udtryk for, at han helst vil bo hos sin mor, hvis parterne ikke kan blive enige om en 7/7-ordning, hvilket de ikke kan. Retten har endvidere lagt vægt på, at A under alle omstændigheder skal skifte skole, og at han kan fortsætte med sine nuværende fritidsaktiviteter, selvom han skal skifte bopæl.

Da der ikke har været hjemmel til at beskikke advokat for M i medfør af retsplejelovens § 449, skal hun ikke erstatte statskassen udgifter til advokatbeskikkelse.

resultat: A, født den …. juli 2004, skal have bopæl hos M.

Landsrettens begrundelse

Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten, at begge forældre er egnede til at være bopælsforældre for A.

A har siden august 2018 gået på B Skolen i Y, hvor han ifølge eget udsagn og ifølge skoleudtalelsen af 20. december 2018 er glad for at gå, ligesom han fungerer godt fagligt og socialt.

A, der er 14½ år, har under samtalen i landsretten den 18. januar 2019 klart givet udtryk for, at han ønsker at fortsætte på B Skolen, og at han ønsker fortsat at blive boende hos sin far.

På den anførte baggrund tager landsretten F’s påstand til følge, således at A fortsat skal have bopæl hos ham.

resultat: F frifindes, således at A fortsat skal have bopæl hos ham.