14-årig P ikke udleveret ved fogedens hjælp til F, der havde forældremyndigheden, TFA 2008/250 ØLK

14-årig P ikke udleveret ved fogedens hjælp til F, der havde forældremyndigheden, TFA 2008/250 ØLK

 

M havde indledt overførelsessag i statsforvaltningen.

 

Fogedrettens begrundelse:

 

Fogedretten lægger til grund, at faderen iht. dom af 5/11 2001 har forældremyndigheden over D, og at denne har boet hos faderen frem til 3/12 2007.

 

Fogedretten lægger endvidere til grund, at moderen har indbragt sag om forældremyndighed for statsforvaltningen.

 

Udgangspunktet er, at faderen som nuværende indehaver af forældremyndigheden i medfør af Rpl. § 596, stk. 2, jf. § 536, stk. 1, har grundlag for tvangsfuldbyrdelse af dommen via fogedretten.

På baggrund af fogedens samtale med D finder fogedretten imidlertid, at det er D’s udtrykkelige ønske, at hun ikke fortsat vil bo hos faderen, og hun har forklaret, at hun vil »stikke af,« hvis fogeden bestemmer, at hun skal udleveres til faderen mod sin vilje.

 

Henset til D’s alder samt hendes meget klare udtalelser under samtalen med fogeden finder fogedretten, at fuldbyrdelse af forældremyndigheden gennem fogedretten vil udsætte barnets sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. Rpl. § 536, stk. 6.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Landsretten finder, at der i denne sag må træffes en afgørelse på det foreliggende grundlag. Herefter og af de grunde, der er anført af byretten