13 årig, der trods byrettens dom havde boet hos M efter eget ønske, skulle også fortsat bo hos M, TFA 2009/377 ØLD

13 årig, der trods byrettens dom havde boet hos M efter eget ønske, skulle også fortsat bo hos M, TFA 2009/377 ØLD

Byrettens begrundelse:

Begge forældre må anses for egnet til, at S har bopæl der.
S har ytret ønske om, at han kunne tænke sig at bo hos sin mor. Han har ikke været i stand til nærmere at redegøre herfor, og ønsket synes at bære præg af et ønske om at prøve at bo hos sin mor.

S trives hos sin far, som han altid har boet sammen med. Hans søster D, som han er tæt knyttet til, bor ligeledes hos faderen. S var igennem et skoleskift for ca. 1 år siden. Han trives i sin nye skole. Han har kammerater i lokalområdet, hvor han er vokset op. Et skift af bopæl vil medføre et fornyet skoleskift.

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder finder retten det bedst for S, at han fortsat har bopæl hos sin far, F.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, og kan derfor ikke imødekomme en anmodning fra indstævnte om udsættelse af sagen på indhentelse af en børnesagkyndig undersøgelse.
Det tiltrædes, at begge forældre må anses for egnede til, at S har bopæl der.

Det må lægges grund, at S, der er 13 år, efter byrettens dom har boet 2/3 af tiden hos moderen og har gået i skole dér efter eget ønske. Af retsbogen fra fogedretsmødet den 16. januar 2009 fremgår, at S i fogedretten har givet udtryk for, at han foretrak at bo hos sin mor, og at han også vil tage hjem til sin mor, hvis fogedretten beslutter, at han skal tilbage til faderen. Herefter og ud fra sagens øvrige oplysninger finder landsretten, at det er bedst for S, at han har bopæl hos moderen, jf. forældreansvarslovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 4.