12- og 15-årige piger skulle bo hos F grundet Ms alvorlige sygdom. Fuldbyrdelse straks. Fortsat fælles forældremyndighed, TFA 2011/96 ØLD

12- og 15-årige piger skulle bo hos F grundet Ms alvorlige sygdom. Fuldbyrdelse straks. Fortsat fælles forældremyndighed, TFA 2011/96 ØLD

Byrettens begrundelse:

Parterne har indtil nu haft fælles forældremyndighed, og det er ikke godtgjort, at M’s sygdom er en hindring for, at parterne også fremover vil kunne varetage forældremyndigheden sammen. Der er derfor ikke grundlag for at fravige udgangspunktet i forældreansvarslovens § 11 om, at der er fælles forældremyndighed.

A bor i dag hos sin far, og B bor hos sin mor. Begge piger er glade for den ordning.

A er i dag 14 år og har en alderssvarende modenhed. Retten finder derfor allerede af den grund ikke anledning til at tilsidesætte hendes ønsker om at blive boende hos sin far.

B er 11 år, og har også en alder og modenhed, hvor hendes holdning til, hvor hun skal bo, normalt må tillægges væsentlig vægt. Efter oplysningerne om M’s sygdom og kommunens bekymringer om pigerne må det imidlertid lægges til grund, at sygdommen nu er på et stadie, hvor M reelt ikke længere kan magte i tilstrækkelig grad at tage vare på B. Retten finder det derfor bedst for B, at hun nu får bopæl hos sin far.

B har læsevanskeligheder, der gør, at hun i øjeblikket går i en speciel læseklasse på – – -skolen. Da M nu er flyttet til – – -, vil B, hvis hun fortsat bor hos sin mor under en eventuel anke af sagen, skulle skifte skole, og mister derved måske sin plads i læseklassen. Det er oplyst, at der normalt er ventetid til en plads i læseklassen. Af hensyn til B’s behov for fortsat at kunne blive i læseklassen, bestemmer retten derfor, at dommen skal kunne fuldbyrdes, uanset om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

Landsrettens begrundelse.

På baggrund af de lægelige oplysninger og under hensyn til det fremkomne om børnenes manglende trivsel, da de boede hos deres mor, lægger landsretten til grund, at M på grund af sin sygdom reelt ikke længere kan magte i tilstrækkelig grad at tage vare på sine børn i dagligdagen.

Begge børn har nu bopæl hos deres far, idet A for tiden er på efterskole, og det lægges til grund, at børnene, som er henholdsvis 15 år og 12 år, efter at være flyttet til faderen trives både i skolen og socialt.

F har forklaret, at forældrene ikke den seneste måned har haft problemer med samarbejdet, der fungerer, f.eks. med hensyn til moderens samvær med B.

Det tiltrædes derfor, at det ikke er godtgjort, at M’s sygdom på nuværende tidspunkt er en hindring for, at parterne også fremover varetager forældremyndigheden sammen, og der er derfor ikke tungtvejende grunde for at fravige udgangspunktet i forældreansvarslovens § 11 om fælles forældremyndighed.

Som følge af det anførte tiltrædes byrettens afgørelse om bopælsspørgsmålet for de to børn, jf. forældreansvarslovens § 17.