Udgifterne til narko- og alkoholtests, som var pålagt i forbindelse med 6 overvågede samvær, skulle afholdes af statskassen, TFA 2022/247 ØLK

Udgifterne til narko- og alkoholtests, som var pålagt i forbindelse med 6 overvågede samvær, skulle afholdes af statskassen, TFA 2022/247 ØLK

Byrettens begrundelse: (Odense)

Retten finder ikke at testforløb eller udgifter til narkotest er en del af bevisførelsen. Vilkåret om, at sagsøgte inden de overvågede samvær i Familieretshuset vedrører hans personlige habilitet til at gennemføre samvær, og dette vilkår har han været enig i, da parterne på det forberedende telefonmøde aftalte, at der skulle iværksættes overvåget samvær med henblik på at vurdere omfanget m.v. af et eventuelt fremtidigt samvær. Udgifterne til narkotest er herefter ikke omfattet af de udgifter, som statskassen skal afholde i medfør af retsplejelovens § 449 d.

Retten finder ikke grundlag for at hjemvise sagen til Familieretshuset, da parterne har været enige om iværksættelse af overvåget samvær under familierettens behandling af sagen.

Som følge af de anførte bestemmes:

Anmodningen om at statskassen betaler F’s udgifter til narkotests tages ikke til følge, og anmodningen om at sagen hjemvises til Familieretshuset tages ikke til følge.

Landsrettens begrundelse:

Det fremgår af familierettens retsbog af 30. august 2021, at der skal afholdes seks overvågede samvær efter Familieretshusets nærmere bestemmelse med henblik på at få vurderet relationen mellem F og B og samspillet mellem dem under samvær. Det er en betingelse for gennemførelse af det overvågede samvær, at F forud for samværet fremviser negativ test for narkotika og alkohol.

Landsretten finder på den anførte baggrund, at tilvejebringelsen af narkotika- og alkoholtest er en del af den bevisførelse, der skal finde sted med henblik på, at retten kan træffe afgørelse i sagen. Udgifterne hertil skal derfor afholdes af statskassen, jf. retsplejelovens § 449 d, stk. 1.

Landsretten tager derfor kærendes principale påstand til følge.

(Resultat)

Familierettens kendelse ændres således, at udgifterne til narkotika- og alkoholtest i forbindelse med de seks overvågede samvær afholdes af statskassen.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Kommentar:

Jeg har ikke tidligere tænkt særlig over problemstillingen men må erkende, at resultatet overrasker mig.

Lige nu har jeg en sag, hvor Fs ikke overvågede samvær i henhold til midlertidig afgørelse indeholder en tilsvarende bestemmelse om test. Hvis Fs advokat abonnerer på TFA, vil spørgsmålet sikkert komme op der også.

Viggo Bækgaard

2. september 2022