Tvangsfuldbyrdelse af samvær efter retsplejelovens § 456P, TFA 2019/362 VLK  

Tvangsfuldbyrdelse af samvær efter retsplejelovens § 456P, TFA 2019/362 VLK

 Byrettens begrundelse:

Sagens grundlag er parternes samværsaftale af 15. marts 2016, som ikke er ændret ved Statsforvaltningens afgørelse af 20. april 2018 og senest igen ikke ved Familieretshusets afgørelse af 27. maj 2019.

Efter det oplyste, herunder navnlig indholdet af afgørelsen fra Familieretshuset af 27. maj 2019, parternes forklaringer og indholdet af børnesamtalen med A samt den børnesagkyndiges indtryk/vurdering heraf, er der ikke grundlag for at antage andet end, at fuldbyrdelse af samværet i overensstemmelse med den gældende samværsordning vil kunne ske under hensyn til barnet og varetager barnets bedste, jf. retsplejelovens § 456 p, 1. pkt.

Af de anførte grunde er der heller ikke grundlag for at henvise sagen til Familieretshuset, jf. retsplejelovens § 456 p, 2. pkt.

Under hensyn til de faktiske omstændigheder, hvorefter A på nuværende tidspunkt ikke har været på samvær i cirka en måned, samt hvad der skønnes bedst for barnet, fastsættes erstatningssamvær/optrapning, som nærmere nedenfor bestemt, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 5. Fra uge 33 følges på ny samværsgrundlaget.

Hvis M ikke medvirker til udlevering af A til samværet, pålægges hun tvangsbøder som nærmere nedenfor bestemt, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

Denne sag fremmes, således F har samvær med A,

fra den 28. juni 2019 efter skole til den 30. juni 2019 kl. 16.00,

*fra den 13. juli 2019 til den 27. juli 2019 (sommerferie),

fra den 2. august 2019 ved normal skoletids ophør til den 4. august 2019 kl. 16.00

Herefter følges på ny det gældende samværsgrundlag.

Hvis M ikke udleverer A til samvær på de anførte tidspunkter samt

fra den 15. august 2019 til den 20. august 2019 og

fra den 29. august 2019 til den 3. september 2019

pålægges M pr. gang en tvangsbøde på 1.500 kr

Landsrettens begrundelse:

Af de grunde, der er anført af familieretten, tiltrædes det, at betingelserne for tvangsfuldbyrdelse af parternes aftale om samvær, der senest er fastholdt ved Familieretshusets afgørelse af 27. maj 2019, er opfyldt, jf. retsplejelovens § 456 p.

Da der ikke er fremsat særskilte anbringender vedrørende erstatningssamvær, feriesamvær og fastsættelse af tvangsbøder, stadfæster landsretten familierettens kendelse.

kommentar:

Det er en af de første offentliggjorte afgørelser om tvangsfuldbyrdelse efter de nye regler.

Viggo Bækgaard