Tidspunktet for sagens indbringelse for statsforvaltningen afgørende for danske myndigheders kompetence i forældremyndighedssager, TFA 2008/75 ØLK

Tidspunktet for sagens indbringelse for statsforvaltningen afgørende for danske myndigheders kompetence i forældremyndighedssager, TFA 2008/75 ØLK

Kendelse:

§ 32 a i lov om forældremyndighed og samvær, der var gældende indtil den 1. oktober 2007, og retsplejelovens § 448 f blev indsat ved lov nr. 434 af 8. maj 2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Af forarbejderne til loven i forslag nr. 148 af 26. januar 2006 til lov om anførte konvention fremgår blandt andet:

»Til [§ 7] nr. 5 (§ 32 a )

Som anført i bemærkningerne til lovforslagets § 12 (retsplejeloven) skal alle sager om forældremyndighed pr. 1. januar 2007 indledes i statsforvaltningerne. Lykkes det ikke at finde en løsning på sagen, indbringer statsforvaltningen – efter anmodning fra en af parterne – sagen for retten. I lyset af dette indeholder den foreslåede nye bestemmelse i § 32 a , stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær sammenholdt med lovforslagets § 12, nr. 4, (forslag til retsplejelovens § 448 f) et forslag, der skal sikre sammenhængen mellem reglerne om international kompetence for domstolene og statsforvaltningerne i disse sager. Dette gennemføres ved, at der i lov om forældremyndighed og samvær indsættes en bestemmelse (den foreslåede nye § 32 a , stk. 1), hvorefter statsforvaltningerne kun kan behandle en sag om forældemyndighed, hvis betingelserne i retsplejelovens § 448 f, jf. lovforslagets § 12, nr. 4, er opfyldt.

. . .

Til [§ 12] nr. 4 (§§ 448 f og 448 g )

. . .

Den foreslåede § 448 f regulerer den internationale kompetence for danske myndigheder (domstole og statsforvaltninger) i sager om forældremyndighed.

Bestemmelsen erstatter for så vidt angår sager om forældremyndighed de gældende regler for domstolenes internationale kompetence i retsplejelovens § 448 c, jf. forslagets § 12, nr. 2. Det foreslås endvidere, at bestemmelsen tillige regulerer statsforvaltningernes internationale kompetence i sager om forældremyndighed m.v. Det afgørende for danske myndigheders internationale kompetence i forældremyndighedssager m.v. er således forholdene på tidspunktet for statsforvaltningens modtagelse af sagen. Der henvises til lovforslagets § 7, nr. 5, og bemærkningerne hertil.«

Henset hertil, og til at statsforvaltningen modtog M’s begæring om overførsel af forældremyndigheden den 15. juni 2007, og at H tog bopæl med børnene i Sverige den 17. august 2007, finder landsretten, at Københavns Byret kan behandle sagen, jf. retsplejelovens § 448 f. Derfor bestemmes:

Byrettens dom ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling.

– –

Det er en meget juridisk problemstilling, der handler om international privatret. I internationale sager kan der være situationer, hvor det er afgørende, i hvilket land en sag først er startet. Afgørende er, hvor sagen først må anses for anlagt. Denne afgørelse bestemmer, at indbringelse af sagen for statsforvaltningen må ligestilles med anlæggelse af retssag ved domstolene. Det er f.s.v meget udmærket, men vil eksempelvis en italiensk domstol anerkende den afgørelse?

Viggo Bækgaard