Samvær for næsten 14-årig P og 11 årig D fastsat som 8/6 ordning som i byretten i modstrid med børnenes tilkendegivelse. Bopæl fortsat hos M, Østre Landsret 2. juni 2023, utrykt

Samvær for næsten 14-årig P og 11 årig D fastsat som 8/6 ordning som i byretten i modstrid med børnenes tilkendegivelse, Østre Landsret 2. juni 2023, utrykt

Byrettens begrundelse::

Familieretten lægger til grund, at parterne blev skilt for ca. 5 år siden, og at P og D siden har haft bopæl hos deres mor og har haft samvær med de res far i en deleordning fra mandag eftermiddag i ulige uger til mandag morgen i lige uger.

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra parterne og dommerens og den børnesagkyndige psykologs indtryk af P og D under børnesamtalerne lægger familieretten til grund, at forældrene tidligere har kunne mødes sammen med børnene og have kommunikation om børnenes forhold. Forældrenes relation er imidlertid på nuværende tidspunkt præget af et forskelligt syn på børnene og uenighed om blandt andet samværsordningen, og der er nu kun i begrænset omfang er kommunikation mellem parterne. P og D er opmærksomme på og præget af parternes uenigheder og manglende kommunikation. P og D er generelt velfungerende og trives i skolen, og begge børn holder af begge deres forældre og ønsker tid med begge forældre. Både P og D giver klart udtryk for et ønske om at have mere tid med deres mor og særligt et ønske om mere fleksibilitet i samværsordningen og mulighed for at kontakte den forælder, som de ikke er hos. Den børnesagkyndige psykolog har efter samtalen med P og D indtrykket, at det særligt er vigtigt for P og D i højere grad at føle en sammenhæng i deres liv hos deres mor og hos deres far gennem en accept hos begge forældre af børnenes behov for kontakt til den forælder, som de ikke er hos. Dette gælder i særlig grad, når P og D i ugerne hos F føler behov for kontakt med deres mor.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering finder familieretten, at det vil være bedst for P og D fortsat at have bopæl hos deres mor og at have samvær med deres far i en 8-6 samværsordning og med feriesamvær som nedenfor bestemt.

Resultat i byretten.

Bopæl hos M.

Samvær:

Tirsdag i ulige uger kl. 15.00 efter skole til mandag i lige uger ved aflevering i skole.

I tilfælde af, at børnene er syge på en skiftedag eller skolen har lukkedag, er det den forælder, der har barnet om morgenen, der beholder barnet, og sørger for 23 overlevering kl. 16.00 den pågældende dag til den anden forælder på dennes bopæl.

Ved sygdom, rejser etc.: Er parterne ikke i stand til at have børnene pga. egen ferie, arbejdsrejse, sygdom eller lign., spørges den anden forælder først, om denne kan varetage pasning, før man søger pasning hos andre.

En sådan aftale medfører ikke erstatningssamvær, medmindre der er enighed om det parterne imellem. P, født den *. juni 2009, og D, født den * maj 2012, skal have feriesamvær med F på følgende måde:

Vinterferie:

I ulige år fra fredag uge 6 kl. 15.00 i til mandag uge 8 kl. 08.00.

Påske: I lige år fra fredag før Palmesøndag kl. 15 til tirsdag efter 2. påskedag kl. 08.00. Første gang 2024.

Sommerferie tidlig (uge 26, 29-30): I lige år Uge 26 fra fredag kl. 15.00 i uge 25 til søndag kl. 12.00 i uge 26.

Uge 29-30 fra søndag i uge 28 kl. 12.00 til søndag i uge 30 kl. 12.00. Første gang 2024.

Sommerferie sen (uge 27-28, 31):

I ulige år Uge 27-28 fra søndag i uge 26 kl. 12.00 til søndag i uge 28 kl. 12.00.

Uge 31 fra søndag i uge 30 kl. 12.00 til mandag uge 32 kl. 08.00. Første gang 2023.

Efterårsferie:

I lige år fra fredag uge 41 kl. 15.00 i til mandag uge 43 kl. 08.00. Første gang 2024.

Juleferie (juledelen af juleskoleferien): I lige år fra skolejuleferiens start kl. 15.00 til 27.12. kl. 12.00. Første gang 2024.

Den af forældrene, der ikke har børnene i juleferien, kan hente dem til ‘lillejuleaften’ fra kl. 16-22, hvis dette ønskes.

Nytårsferie (nytårsdelen af juleskoleferien): I ulige år fra 27.12. kl. 12.00 til første skoledag efter skolejuleferien kl. 08.00. Første gang 2023.

Feriesamværsstart og -slut i sommerferien ved skift mellem sommerferieugerne foregår altid en søndag kl. 12. Eventuelle øvrige helligdage og eller skolefridage ud over weekender, der ligger i forbindelse med normalt samvær, indgår i den faste samværsaftale.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Anmodningen om gennemførelse af en børnesamtale imødekommes derfor ikke.

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat.

 Landsretten stadfæster derfor familierettens dom.

Kommentar:

Der havde været praktiseret en længerevarende 7/7-deleordning, som børnene gav udtryk for, at de ønskede ændret.

M havde på baggrund af børnenes ønsker opstartet en sag med henblik på at få ændret samværet i nedadgående retning.  

Sagen blev temmelig tilspidset, idet F både i by- og landsret nedlagde påstand om at få tillagt bopælen over begge børn med fortsat 7/7-ordning.

F har gennem forløbet med hjælp fra et konsulenthus været overordentlig kritisk over for Ms adfærd og tillægger børnenes modvilje som resultat af  påvirkning fra M – oftest i sagen formuleret som ”involveret”.

M havde som sagt startet sagen for at imødekomme børnenes ønsker. Hun ønskede af samme grund at anke sagen, fordi en ændring fra 7/7 til 8/6 ikke kan opfattes som reelt mere tid hos M.

M havde i byretten en advokat, som ikke har møderet for landsret, hvorfor hun bad mig tage sagen i landsretten.

Jeg var på en måde ret skeptisk over at ”belemre” landsretten med en ret banal sag, der reelt handlede om 10/4 over for 9/5 eller 8/6. Men det talte voldsomt til fordel for en anke, at børnene er ”store”. Den ene er teenager, og de var begge ret klare i mælet.

F var efter min vurdering overordentlig optrappende i ankestævningen. Faktisk blev jeg under sagen så bekymret, at jeg undrede mig over, at M ikke havde nedlagt påstand om eneforældremyndighed. Det turde hun ikke!

M forsøgte at overtale landsretten til endnu engang selv at lade børnene høre.

Man bliver bestemt ikke meget klogere af at læse dommen. Landsrettens præmisser er beskæmmende ubrugelige.

Min personlige konklusion er desværre, at landsretten totalt negligerer børnene. Det er altså en bærende regel på det her område, at man skal lytte til børnene. I forældreansvarslovens § 5 er det ret præcist formuleret: ”I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.”

Det synes jeg alt for ofte, at man ser stort på. Fundamentalt er det med til at svække børns og  unges tillid til vores samfund.

P.s. Sommerferiesamværet gav efterfølgende anledning til udfordringer, da uge 26 i 2024 ikke er en ferieuge. Se om de udfordringer her

Viggo Bækgaard