Om fuldbyrdelse af en afgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær, (rpl. §480), ØLK 27. juni 2023, utrykt

Om fuldbyrdelse af en afgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær, (rpl. §480), ØLK 27. juni 2023, utrykt

Byrettens begrundelse

Familieretten har ved dom af 14. juni 2023 truffet afgørelse om, at den fælles forældremyndighed over  barnet ophæves, og forældremyndigheden fremover tillægges F. Der er endvidere ved dommen truffet afgørelse om samvær. I henhold til parternes fælles påstand blev det ved dommen bestemt, at den i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2, skal kunne fuldbyrdes, selvom den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Der blev ikke nedlagt påstand om, og dermed ikke truffet afgørelse om forkortelse af fuldbyrdelsesfristen i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1, hvorfor fuldbyrdelsesfristen udløber den 28. juni 2023.

Henset til, at der ikke ved dommen er truffet bestemmelse om kortere fuldbyrdelsesfrist, er der ikke hjemmel i retsplejelovens § 480, stk. 2, jf. stk. 1, til at fuldbyrde dommen på nuværende tidspunkt.

(resultat)

Begæringen tages ikke til følge.

Landsrettens begrundelse

Landsretten tiltræder familierettens afgørelse og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor kendelsen. 

Kommentar.

Endnu en afgørelse, som er formidlet af DFA (Danske Familie Advokater) til medlemmerne.

I denne sag var situationen den, at byretten havde ophævet fælles forældremyndighed og tillagt F eneforældremyndigheden. Hermed skulle bopælen flyttes fra M til F. Byretten traf også afgørelse om det fremtidige samvær for M.

En dom som denne kan virke ret nørdet. Du bliver måske lidt klogere, hvis du også læser mine kommentarer til dommen i TFA 2022/259 ØLK.

Retten bestemte, at dommen kan fuldbyrdes, selv om den ankes.

Det nørdede og for jurister egentlig indlysende er, at en dom om forældremyndighed først kan fuldbyrdes efter 14 dage.

Altså:

En dom om forældremyndighed og bopæl kan først effektueres (fuldbyrdes) efter 14 dage.

En dom om samvær har virkning straks.

Viggo Bækgaard

7. juli 2023