Om fri proces og retsplejelovens § 452, stk. 7 i sag om midlertidig forældremyndighed i den forenklede familiesagsproces, TFA 2023/449 ØLK

Om fri proces og retsplejelovens § 452, stk. 7 i sag om midlertidig forældremyndighed i den forenklede familiesagsproces, TFA 2023/449 ØLK

Landsrettens begrundelse

Afgørelsen, hvortil Procesbevillingsnævnet har meddelt kæretilladelse, angår alene, om A skal meddeles friproces.

Efter retsplejelovens § 452, stk. 7, kan familieretten i en sag, der behandles efter reglerne om den forenklede familiesagsproces i retsplejelovens kapitel 42, give en part, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325,fri proces, hvis parten undtagelsesvis har behov for advokatbistand.

A opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, jf. retsplejelovens § 325

.

Af forarbejderne til retsplejelovens § 452, stk. 7, jf. lovforslag nr. L 91 af 7. november 2018, fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslagets § 15, nr. 14, at der er tale om en snæver undtagelse til hovedprincippet om, at advokatbistand ikke er nødvendig i den forenklede familiesagsproces, og at den omstændighed, at familieretten mener, at der skal foretages yderligere oplysning af sagen, ikke i sig selv kan begrunde, at der skalgives fri proces.

Landsretten lægger til grund, at den verserende sag ved familieretten alene angår prøvelse af Familieretshusets afgørelse af 10. marts 2023 om midlertidig forældremyndighed over parternes mindreårige fællesbørn, mens sagen om forældremyndighed behandles.

Landsretten tiltræder efter sagens karakter og de i øvrigt foreliggende oplysninger, at der ikke er grundlag forundtagelsesvist at meddele A fri proces, jf. retsplejelovens § 452, stk. 7. Det for landsretten oplyste omafgørelse afsagt af landsretten i Vilnius den 27. juli 2023 kan ikke føre til et andet resultat.

(Resultat: Landsretten stadfæster derfor familierettens beslutning om ikke fri proces)