Om aflæggelse af urinprøve i forbindelse med (efter) samvær, TFA 2024/158 ØLD

Om aflæggelse af urinprøve i forbindelse med (efter) samvær, TFA 2024/158 ØLD

Byrettens begrundelse: (Svendborg)

På baggrund af B’s udtalelser i skolen og under børnesamtalen i Familieretshuset, samt F’s oplevelser efter B’s samvær med M, lægger Familieretten til grund, at M – trods forsikringer om det modsatte – fortsat kan optræde alkoholpåvirket, når B har samvær med hende.

Af hensyn til B’s trivsel og udvikling finder Familieretten, at det er nødvendigt, at B’s samvær med M indtil videre reduceres som påstået af F, jf. nedenfor.

Familieretten finder endvidere, at B’s samvær med M skal betinges af, at M på F’s anmodning er i stand til at fremvise testresultatet fra et alkometer via facetime eller lignende, så der er sikkerhed for, at M ikke undersamvær er beruset, idet F i modsat fald er berettiget til at afbryde samværet.

Efter Familierettens samlede vurdering af B’s forhold, skal B have samvær med M i forbindelse helligdage og ferier som nedenfor bestemt, jf. M’s påstand herom.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse medbekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

(Byrettens resultat)

B, født den … 2014, skal have samvær med M på følgende måde:

Fra torsdag efter skole i lige uger til mandag efter skole i ulige uger. Første gang torsdag den 16. november til mandag den 20. november 2023.

M skal på F’s telefoniske anmodning gennemføre en test med alkometer, og således at resultatet af testen via facetime eller lignende straks kan fremvises for F, idet F i modsat fald er berettiget til at afbryde samværet.

Landsrettens begrundelse

Der er senest gennemført en børnesamtale med B den 30. november 2023. Herefter og efter sagens oplysninger i øvrigt finder landsretten, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Anmodningen om gennemførelse af en børnesamtale imødekommes derfor ikke.

Afgørelser om samvær skal træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for det enkelte barn, jf. forældreansvarslovens §§ 1 og 4 samt 21, stk. 2.

Spørgsmålet om hverdagssamvær mellem B, der er næsten 10 år gammel, og M er belyst ved oplysningerne i sagen, herunder navnlig parternes forklaringer og de gennemførte børnesamtaler med B. Det fremgår heraf bl.a., at B har en tilbagevendende bekymring for, at hendes mor, M, har et alkoholmisbrug under samvær. Efter en samlet vurdering af disse oplysninger tiltræder landsretten, at det er bedst for B, at der indtil viderefastsættes hverdagssamvær for hende med M i en 10/4-ordning som bestemt af familieretten.

Det følger af forældreansvarslovens § 21, stk. 1, at der kan fastsættes vilkår til sikring af, at forælderen ikke er påvirket af bl.a. alkohol under samværet.

Uanset, at der i sagen er modstridende oplysninger om M’s aktuelle alkoholforbrug, herunder i forbindelse med samvær med B, finder landsretten, at der er grundlag for at træffe bestemmelse om fastsættelse af vilkår efter bestemmelsen, idet det bemærkes, at der ikke findes grundlag for fastsættelse af sådanne vilkår som bestemt af familieretten. Landsretten bestemmer herefter, at M indtil videre skal afgive en urinprøveumiddelbart efter samvær med B til sikring af, at hun ikke har været påvirket af alkohol under samværet. Resultatet af urinprøven sendes til Familieretshuset efter Familieretshusets nærmere bestemmelse herom.

Med den anførte ændring vedrørende vilkår for samvær stadfæster landsretten dommen, i det omfang den er anket.

(Landsrettens resultat)

Familierettens dom stadfæstes med den ændring, at M umiddelbart efter samvær med B, født den … 2014, skal afgive en urinprøve til sikring af, at hun ikke har været påvirket af alkohol under samværet. Resultatet af urinprøven sendes til Familieretshuset efter Familieretshusets nærmere bestemmelse herom.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.

Kommentar:

Jeg må erkende, at jeg finder, at det er en vanskelig problemstilling.

F vil sikre, at M ikke er påvirket ved afhentning. M siger (som alle alkoholiserede), at der selvfølgelig ikke er noget problem overhovedet.

Landsretten siger for mig at se nærmest ud af den blå tåge, at der skal afleveres en urinprøve EFTER samværet.

Der er jo fastsat samvær 10/4 fra torsdag til mandag. Hun kan altså teoretisk være fuld hele tiden og stoppe søndag. Teoretisk.

Landsretten siger godt nok, at det skal tilrettelægges af Familieretshuset. Men hvordan i praksis? Hvornår og hvor  skal hun aflægge en urinprøve.

Umiddelbart er jeg mest fascineret af Fs alkometerløsning løbende under samværet. Dog må jeg selvfølgelig erkende, at det også indebærer en usædvanlig løbende kontrol, der kan påvirke selve samværet negativt.

Jeg har i al fald personligt svært ved at se det geniale i landsrettens løsning.

Viggo Bækgaard