Midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed til F over 3 årig, TFA 2024/180 VLD

Midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed til F over 3 årig, TFA 2024/180 VLD

Byrettens begrundelse (Sønderborg)

Familieretten vurderer, at der efter de foreliggende oplysninger ikke er et akut og konkret behov for ophævelse af den fælles forældremyndighed over B under sagens behandling.

På denne baggrund, og da det, der er fremkommet for familieretten, ikke kan føre til andet resultat, er familieretten enig i Familieretshusets afgørelse.

Landsrettens begrundelse

Efter det oplyste om det meget høje konfliktniveau mellem parterne, konflikternes varighed og parternes

fuldstændige mangel på samarbejde finder landsretten, at parternes konflikter påvirker B’s trivsel negativt, herunder vedrørende hendes mulighed for at blive passet i dagpleje på sædvanligvis vis og hendes adgang til sundhedsmæssige ydelser.

Dette udgør så tungtvejende grunde, at det vil være bedst for hende, at den fællesforældremyndighed midlertidigt ophæves.

B har bopæl hos F og har overvåget samvær med M, og landsretten tillægger derfor F forældremyndigheden for at skabe den fornødne ro om barnet. Dette gælder, indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse, som kan fuldbyrdes, jf. forældreansvarslovens § 26, stk. 2.

Landsrettens resultat: Familierettens dom ændres således, at F midlertidigt tillægges forældremyndigheden over B, født … 2021.

Kommentar:

Det er en ret usædvanlig problemstilling, som slet ikke oprulles detaljeret i dommen.

Man kan dog se, at det er F, der er taget på krisecenter med barnet. Man kan også antydningsvist se, at M kommer fra Sydamerika, og at der er bekymringer i forhold til, om hun vil tage barnet med ud af landet til Sydamerika.

Endelig kan man se, at der er overvåget samvær for M med det meget lille barn.

Viggo Bækgaard