Midlertidig forældremyndighed til M over 3½ D. Ingen samvær, Retten i Nykøbing F 8. juli 2021, utrykt

Midlertidig forældremyndighed til M over 3½ D. Ingen samvær, Retten i Nykøbing F 8. juli 2021, utrykt

Sagens baggrund og parternes påstande

Familieretshuset har den 26. maj 2021 truffet afgørelse om, at M skal have midlertidig forældremyndighed og bopæl vedrørende D under sagens behandling, ligesom der ikke fastsættes midlertidigt samvær mellem F og D.

F har anmodet om, at Familieretshuset indbringer afgørelsen for familieretten med påstand om, at M ikke skal  have midlertidig forældremyndighed over D, og at der skal fastsættes samvær.

M har nedlagt påstand om, at Familieretshusets afgørelse af 26. maj 2021 stadfæstes, og at eventuel dom om samvær ikke kan fuldbyrdes, såfremt den ankes senest 14 dage efter dommen jfr. retsplejelovens § 480 stk. 1.

Oplysningerne i sagen

Af Familieretshusets afgørelser af den 26. maj 2021 fremgår blandt andet:

Familieretshuset har den 11. februar 2021 truffet afgørelse om afslag på, at M eller F skal have den fulde forældremyndighed over D, mens sagen om forældremyndighed bliver behandlet.

Familieretshuset har den 11. februar 2021 truffet afgørelse om, at D midlertidigt skal have bopæl hos F, mens sagen om bopæl bliver behandlet.

M har den 14. februar 2021 klaget over Familieretshusets afgørelse af 11. februar 2021.

Familieretshuset har den 15. februar 2021 besluttet at genoptage sagen og om at tillægge klagen opsættende virkning.

Afgørelse:

Vi har nu truffet afgørelse om at ændre vores afgørelse af 11. februar 2021 om afslag på midlertidig forældremyndighed. Det betyder, at vi nu har truffet afgørelse om, at M skal have forældremyndigheden over D, mens sagen om forældremyndighed bliver behandlet.

Det følger af afgørelsen om midlertidig forældremyndighed, at M dermed også har fået midlertidig bopæl over D under sagens behandling.

Begrundelse

Vi har lagt afgørende vægt på oplysningerne om, at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har tiltalt F for fysisk vold mod M og for psykisk vold mod M og D.

Vi har i også lagt vægt på oplysningerne i afhøringsrapporten, hvori D oplyser, at han har det dårligt derhjemme, fordi F bliver sur på ham, og at F bliver sur hele tiden, samt at D fortæller, at når F bliver vred, så tager han hårdt fat i ham. Vi har i forlængelse heraf tillagt oplysningerne i Krisecenter Erklæring, del 2, betydning, herunder at M under opholdet har beskrevet en hårdhændet opdragelsesform fra F, som blandt andet kom til udtryk i form af tagen hårdt fat i, trykket/hevet hårdt i armen og holdt fast i situationer, hvor D  ikke har gjort, hvad F forventede og ønskede.

Vi har ud fra sagens oplysninger vurderet, at der er skabt en berettiget tvivl om, at F har haft en voldelig adfærd i hjemmet, og vi vurderer, at denne tvivl bør komme D til gode i den forstand, at han værnes mest muligt mod F under sagens behandling og indtil, at han perspektiv er tilstrækkeligt belyst.

Vi har også lagt vægt på, at der påhviler Familieretshuset en selvstændig forpligtelse til at sikre, at den midlertidige afgørelse medvirker til, at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare.

Vi har endvidere lagt vægt på oplysningerne fra X Kommune om, at de ikke er bekymrede, hvis D bor ved M og at kommunen har bevilliget familiebehandling til M. Vi har samtidig tillagt oplysningerne i Krisecenter Erklæring, del 2, betydning, herunder om, at der på baggrund af observationer vurderes, at D er meget knyttet til M, og at han søger sin mors tryghed, og at M er Ds primære omsorgsperson.

Endeligt har vi lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig afgørelse, hvor det vurderes hvad der er bedst for barnet ud fra et kortere perspektiv.

Efter en samlet skønsmæssig vurdering af oplysningerne i sagen vurderer vi, at der er et aktuelt behov for, at M har forældremyndigheden midlertidigt, således at der skabes mest muligt ro om D, under sagens behandling, og så D kan komme tilbage i sine vante omgivelser og daginstitution.

Vi vurderer derfor, at vores afgørelse af 11. februar 2021 om afslag på midlertidig ophævelse af den fælles forældremyndighed, og derved også afgørelsen om midlertidig bopæl, skal ændres, så M får midlertidig forældremyndighed under sagens behandling.

Det forhold, at der i øvrigt ikke ses at foreligge væsentlig uenighed vedrørende beslutninger, der relaterer sig til den fælles forældremyndighed, kan ikke føre til et andet resultat.

Det forhold, at F oplyser, at han i alle henseender alene har ageret i overensstemmelse med reglerne og alene har søgt genforening og fuldbyrdelse via Familieretshuset og retten, kan heller ikke føre til et andet resultat.

Vi er opmærksomme på oplysningerne om, at F har påklaget afgørelsen om påtaleopgivelse, for at M  har udsat ham for psykisk vold, til Statsadvokaten, men det kan ikke på nuværende tidspunkt føre til et andet resultat. …”

F har søgt om fastsættelse af midlertidigt samvær med D, født den * 2017.

Afgørelse

Vi har bestemt, at der ikke fastsættes midlertidigt samvær.

Begrundelse

(Samme begrundelser som ovenfor om forældremyndighed)

Vi er opmærksomme på Fs oplysninger om, at M fortsat har afskåret enhver kontakt mellem ham og D, og at hver dag der går, øger risikoen for en fuldstændig forældrefremmedgørelse, men det kan ikke føre til et andet resultat.

…”

Rettens begrundelse og resultat

Familieretten er enig i Familieretshusets begrundelse og resultat i afgørelserne truffet den 26. maj 2021. På denne baggrund, og da det, der er fremkommet for familieretten, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster familieretten afgørelserne.

Retten bemærker, at der ikke er taget stilling til spørgsmålet om bopæl, idet parterne ikke har indbragt denne del for familieretten.

THI KENDES FOR RET:

Retten stadfæster Familieretshusets afgørelser af 26. maj 2021, således at M skal have forældremyndigheden over D, mens sagen om forældremyndighed bliver behandlet, ligesom der ikke fastsættes midlertidigt samvær mellem D og F.

Kommentar:

Afgørelsen er gengivet stort set i sin helhed.

Sammenfattende er der tale om en lidt speciel sag, hvor begge forældre har søgt krisecenter. De har endda været på samme krisecenter om end ikke samtidig. Der er gensidige beskyldninger og anmeldelser om vold.

M har udover D 2 noget ældre særbørn, der på forskellig vis har ytret sig om forholdene i hjemmet, uden at det tydeligt fremgår af afgørelserne.

Mest hæfter jeg mig egentlig ved Familieretshusets præmisser om tvivlens betydning i sådan en sag. Det er en næsten ordret gengivelse af, hvad jeg gennem mange år har fremført i denne sagstype.

Viggo Bækgaard

8. juli 2021