Ikke udlevering af 2 børn til Serbien trods ulovligt bragt hertil. Voldsbegrundelse. TFA 2022/326 VLK

Ikke udlevering af 2 børn til Serbien trods ulovligt bragt hertil. Voldsbegrundelse. TFA 2022/326 VLK

Byrettens begrundelse: Kolding

Indledningsvist bemærkes, at der er tale om en international børnebortførelsessag, hvor Haagerkonventionen af 1980 og børnebortførelsesloven for så vidt angår §§ 3, 10-12 og § 14-20, jf. lovens § 2, stk. 2, finder anvendelse.

Der er enighed mellem F og M om, at de er gift og boede sammen med begge deres børn indtil maj måned 2021, hvor M rejste til Danmark med begge børn uden F’s viden eller accept. Som sagen er oplyst, må familieretten lægge til grund, at M ulovligt har ført B1 og B2 fra Serbien til Danmark, jf. børnebortførelsesloven § 10.

Udgangspunktet er herefter, at børnene skal tilbagegives til deres far og retur til Serbien.

Efter parternes forklaringer lægger retten til grund, at M siden maj 2021 – hvor hun forlod Serbien – har haft ophold i Danmark med B1, født … 2013, og B2, født … 2015, der begge er begyndt i dansk skole. F har ikke været sammen med børnene, siden de blev bragt til Danmark, men han har haft telefonisk kontakt med begge børn.

Efter børnesamtalerne med B1 og B2 og psykologens indtryk heraf må M anses for at være børnenes primære omsorgsperson, hvilket også må anses for at være tilfældet under parternes samliv i Serbien.

På baggrund af ovenstående og efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen – herunder børnenes alder og ønske om at blive i Danmark hos deres mor – er det familierettens opfattelse, at der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at antage, at der er alvorlig risiko for, at tilbagegivelse af børnene til deres far, vil være til skade for børnenes sjælelige og legemlige sundhed, jf. børnebortførelseslovens § 11, nr. 2, hvorfor sagen nægtes fremme.

Resultat i byretten: Ikke tilbagelevering.

Landsrettens begrundelse:

M og F er gift og har fælles forældremyndighed over B1 og B2, der er født og opvokset i Serbien.

I maj 2021 rejste M til Danmark med børnene uden F’s samtykke, og det tiltrædes, at det er lagt til grund, at M ulovligt har ført B1 og B2 fra Serbien til Danmark.

Efter lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (Internationale børnebortførelser) § 10, stk. 1, skal børnene efter anmodning tilbagegives. Tilbagegivelse efter § 10, stk. 1, kan dog nægtes, hvis der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen vil være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, som de ikke bør tåle, jf. § 11, nr. 2.

F har forklaret, at han ikke under parternes samliv i Serbien har slået sin ægtefælle eller børnene.

M har imidlertid forklaret, at F under deres samliv slog både hende og børnene, hvilket tillige er forklaret af børnene under samtalerne. Under henvisning hertil og navnlig efter indholdet af børnesamtalerne i øvrigt og den børnesagkyndiges vurdering er det godtgjort, at der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelse af børnene til F i Serbien vil være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed.

Landsretten tiltræder derfor, at sagen er nægtet fremme, og stadfæster derfor familierettens kendelse.

M og F er gift og har fælles forældremyndighed over B1 og B2, der er født og opvokset i Serbien.

I maj 2021 rejste M til Danmark med børnene uden F’s samtykke, og det tiltrædes, at det er lagt til grund, at M ulovligt har ført B1 og B2 fra Serbien til Danmark.

Efter lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (Internationale børnebortførelser) § 10, stk. 1, skal børnene efter anmodning tilbagegives. Tilbagegivelse efter § 10, stk. 1, kan dog nægtes, hvis der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen vil være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, som de ikke bør tåle, jf. § 11, nr. 2.

F har forklaret, at han ikke under parternes samliv i Serbien har slået sin ægtefælle eller børnene.

M har imidlertid forklaret, at F under deres samliv slog både hende og børnene, hvilket tillige er forklaret af børnene under samtalerne. Under henvisning hertil og navnlig efter indholdet af børnesamtalerne i øvrigt og den børnesagkyndiges vurdering er det godtgjort, at der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelse af børnene til F i Serbien vil være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed.

Landsretten tiltræder derfor, at sagen er nægtet fremme, og stadfæster derfor familierettens kendelse.

Kommentar:

Det bemærkes, at kæremålet blev behandlet mundtligt i landsretten. Det er ikke helt almindeligt.

Viggo Bækgaard

26. oktober 2022