Fuldbyrdelse af samvær og ikke erstatningssamvær for samvær, der ikke var fastsat, TFA 2023/232 VLK

Fuldbyrdelse af samvær og ikke erstatningssamvær for samvær, der ikke var fastsat, TFA 2023/232 VLK

Byrettens begrundelse

F er enig i, at han har misligholdt samværet den 13. februar 2023. Han har i den forbindelse oplyst, at hanfremover heller ikke vil udlevere B, hvis rammerne for samværet ikke ændres.

Familieretten finder, at forældrenes aktuelle konflikter og manglende samarbejde om B’s forhold ikke i sig selvfører til, at der ikke er grund til at antage, at fuldbyrdelse af samvær vil ske under hensyn til B og varetagebarnets bedste, jf. retsplejelovens § 456 p , 1. pkt. Familieretten har i den forbindelse lagt vægt på, at familieretten ikke kan ændre Familieretshuset bestemmelser om, hvordan og hvornår de overvågede samvær skal gennemføres, og at B over for Familieretshuset frit udtrykte sin mening i overensstemmelse med egne behov, herunder blandt andet at det er svært for hende ikke at se sin mor, og at hun savner sin mor.

Familieretten finder, at der ikke foreligger nye eller forandrede forhold, der medfører behov for at henvise sagen til Familieretshuset, jf. retsplejelovens § 456, p, 2. pkt.

Da F ikke har vist vilje til at udlevere B, fastsætter familieretten tvangsbøder som nedenfor bestemt, jf.

retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Da F ikke har udleveret B til samvær den 13. februar 2023, fastsætter familieretten erstatningssamvær for det samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen, jf. retsplejelovens § 456 q , stk. 5.

Erstatningssamværet fastsættes som nedenfor bestemt.

(Resultat:  Hvis F ikke udleverer B til overvåget samvær den 13. marts 2023, den 12. april 2023, den 8. maj 2023 og den 19.juni 2023, skal F betale en tvangsbøde på 2.000 kr. for hvert misligholdt samvær.

F skal udlevere B til M til et overvåget erstatningssamvær på et tidspunkt fastsat af Familieretshuset.

Hvis F ikke udleverer B til erstatningssamvær, skal F betale en tvangsbøde på 2.000 kr.

Landsrettens begrundelse

Landsretten bemærker, at der i den foreliggende situation findes at foreligge særlige grunde, som medførerbehov for at træffe afgørelse inden udløb af fristen i retsplejelovens § 397, stk. 1, jf.§ 456 q, stk. 1, jf. § 587, stk. 1.

Uanset den foreliggende rapport af 5. januar 2023 fra Familieretshuset om forløbet af de hidtil gennemførte overvågede samvær finder landsretten efter en samlet vurdering ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at udlevering af B til fortsat overvåget samvær i op til 2 timer om måneden i overensstemmelse med Østre Landsrets dom af 10. juni 2022 ikke vil ske under hensyn til B og være til hendes bedste på nuværende tidspunkt.

Landsretten har herved navnlig lagt vægt på de hidtil fastlagte rammer for samværet sammenholdt med, at B klart har givet udtryk for ønske om at have samvær med sin mor, og at Familieretshuset på nuværende tidspunkt ikke har truffet afgørelse om midlertidigt at afbryde samværet i den verserende sag.

Landsretten tiltræder videre, at der skal fastsættes erstatningssamvær for det aflyste samvær den 13. februar2023, der efter det oplyste skulle have fundet sted på et tidspunkt, som ligger efter indleveringen af begæringen om tvangsfuldbyrdelse. Der er imidlertid ikke hjemmel til at fastsætte tvangsbøder for dette samvær, som Familieretshuset først efter familierettens afgørelse skal fastsætte tidspunktet for, jf. herved U.2010.326 Ø.

Landsretten stadfæster herefter med den anførte ændring familierettens afgørelse.

Efter kæresagens karakter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Kommentar:

Det mest centrale i denne afgørelse er, at man ikke på forhånd kan fastsætte tvangsbøder for erstatningssamvær, der ikke er fastlagt.

Viggo Bækgaard

20. juli 2023