Fortsat fælles forældremyndighed over 3-årig D. 11/3 samvær og feriesamvær, Københavns Byret 15. marts 2022, utrykt

Fortsat fælles forældremyndighed over 3-årig D. 11/3 samvær og feriesamvær, Københavns Byret 15. marts 2022, utrykt

Byrettens begrundelse:

Forældreansvarsloven er baseret på det grundlæggende princip, at et barn har ret til to forældre, der skal tage fælles ansvar for barnet, selvom forældrene ikke lever sammen.

Den fælles forældremyndighed kan kun bringes til ophør, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste, jf. forældreansvarslovens § 11, jf. § 4.

Familieretten finder, at der ikke er påvist konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke vil kunne samarbejde om Ds forhold til Ds bedste, hvorfor er ikke er grundlag for at ophæve en fælles forældremyndighed.  

Efter familierettens samlede vurdering – og efter parternes samstemmende enighed om ette – er et bedst for D fortsat at have bopæl hos F, jf. forældreansvarslovens § 17, jf. § 4.

Efter familierettens samlede vurdering af Ds forhold, herunder med betydelig vægt på Ds aler, finer familieretten, at et for tiden vil være bedst for D, at hverdagssamværet med F  fortsætter i en 11/3-orning, og at øvrigt samvær med F fastsættes som nedenfor bestemt, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, jf. § 4.

Hvis samværet ikke gennemføres, er er automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. § 9.

Resultat:

F frifindes, således at er fortsat er fælles forældremyndighed over D , født december 2018.

D skal have bopæl hos M.

D skal have samvær med F på følgende måde:

Weekend- og hverdagssamvær:

Fra fredag i lige uger til efterfølgende mandag med afhentning og aflevering i institution/skole. 12

Falder et løbene samvær i forbindelse med Kr. Himmelfart, Pinse eller St. Bededag udvides samværet til også at omfatte helligdagen – for Kr. Himmelfartsferiens vedkommende også med fredagen – og samværet starter hverdagen før helligdagen og slutter hverdagen efter helligdagen på samme måde som weekendsamværet.

Ferie- og helligdagssamvær:

Ferien følger skoleferien på et ste, hvor D bor.

Samvær i vinter- og efterårsferie:

Der er samvær enten i skolens efterårsferie eller i skolens vinterferie begyndende fredag før ferien til mandag efter ferien.

I lige år er er samvær i efterårsferien.

I ulige år er er samvær i vinterferien.

Påskesamvær:

Der er samvær fra onsdag før Skærtorsdag til tirsdag efter påske i lige år.

Sommerferiesamvær:

Der er 2 ugers sammenhængene sommerferiesamvær i skoleferien begyndende fredag før ferien til mandag efter ferien.

Sommerferiesamværet tilrettelægges således, at F vælger sommerferieugerne i ulige år, mens M bestemmer sin feries placering i lige år.

Valget skal træffes senest en 1. marts. Hvis ikke meddelelsen er givet rettidigt, kan den anden frit vælge sin ferie også i et pågældende år.

Den anen parts beslutning skal meddeles senest en 1. april, og det fratager ikke pågældendes førsteret, at en anen i løbet af marts meddeler sine ønsker.

Manglende udnyttelse af sin meddelelsesret ændrer ikke på en fastlagte rytme og kan således medføre, at den anen får førsteret flere år i træk.

Jule- og nytårssamvær:

Der er samvær i ulige år fra 24. december kl. 10 til den 27. december kl. 10.

I lige år er er samvær fra 28. december kl. 10 til 2. januar kl. 10.

Afhentning og aflevering i ferier. 13 Afhentning sker i institution/skole.

Hvis institutionen/skolen er lukket på tidspunktet for afhentning eller aflevering, skal dette ske på Ds bopæl, medmindre andet er aftalt. Afhentning sker kl. 16, og aflevering sker kl. 9.

Bortfald af weekend- og hverdagssamvær:

Weekend- og hverdagssamvær bortfalder helt, hvis samværet helt eller bare delvist ligger i bopælsforælderens ferier med barnet, hvis ferien ligger i skoleferierne. Ved skoleferier forstås vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferien.

En skoleferie starter ve slutningen af sidste skoledag før ferien og slutter en første skoledag efter ferien. Løse helligdage betragtes ikke som skoleferie.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til en anen part eller til statskassen.

kommentar:

Påstanden om eneforældremyndighed havde baggrund i nogle åbenlyse psykiske udfordringer hos F, som retten ikke har vægtet som tilstrækkelig vigtige.

Viggo Bækgaard

15. marts 2022